Standardy postępowania w biznesie.

Zasady naszego postępowania.

Zasady naszego postępowania
Aby promować kulturę integrity w naszej firmie, wprowadziliśmy szereg działań aby zaangażować naszych pracowników w dialog. Głównym efektem tego dialogu jest nasz Kodeks Zasad.
Kodeks Zasad bazuje na naszych wspólnych wartościach wypracowanych z naszymi pracownikami. Definiuje on podstawę do naszego postępowania w miejscu pracy są to: uczciwość, odpowiedzialność, wzajemny szacunek, przejrzystość, otwartość i zgodność z przepisami prawa.
Obejmuje on kwestie postępowania w miejscu pracy jak również we współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Kodeks jest wiążący dla całej grupy Daimler i został przetłumaczony na 23 języki. Przygotowano również przewodnik, który pomaga zastosować zapisy Kodeksu w określonych sytuacjach, i zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Posiadamy również zespół ekspertów, którzy gotowi są na udzielanie odpowiedzi dotyczących Kodeksu.

Kodeks Zasad zawiera ogólne zasady postępowania, wymogi oraz przepisy dotyczące następujących kwestii:

  • Ochrona praw człowieka
  • Zgodność z prawem i regulacjami wewnętrznymi
  • Odpowiednie postępowanie w ramach Grupy Daimler oraz w kontaktach z klientami rządowymi, partnerami biznesowymi i z klientami
  • Postępowanie w przypadku konfliktu interesów
  • Zapobieganie wszelkim formom korupcji
  • Ochrona majątku firmy
  • Zasady społecznej odpowiedzialności

"Zasady odpowiedzialności społecznej", które również stanowią część Integrity Code., są wiążące dla całej Grupy Daimler i stosowane na całym świecie. W "Zasadach odpowiedzialności społecznej", Daimler zobowiązuje się do przestrzegania zasad UN Global Compact, a tym samym do międzynarodowych praw człowieka i pracownika, takich jak zakaz pracy dzieci oraz pracy przymusowej, a także do prawa do zrzeszania się czy obowiązku zrównoważonej ochrony środowiska. Daimler zobowiązuje się także do zapewnienia równych szans, stosując się do zasady "równej płacy za równą pracę".
Kodeks Zasad wszedł w życie w dniu 1 listopada 2012 roku i obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa i pracowników w całej grupie Daimler AG, zastępując poprzedni Kodeks Zasad.

Broszura dla Partnerów Biznesowych
Dla Daimler, działanie w sposób integralny jest podstawą do współpracy opartej na zaufaniu i partnerstwie. W broszurze "Uczciwa współpraca. To nasza wspólna odpowiedzialność " Daimler zadeklarował swoje zasady etyczne i związane z nimi oczekiwania wobec swoich partnerów biznesowych. Broszura jest skierowana do wszystkich partnerów biznesowych Daimlera na całym świecie i ma na celu wzmocnienie świadomości uczciwości i etyki biznesowej.

    Poleć tę stronę innym