Reklamacje.

Mercedes-Benz Leasing Polska

Wobec wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym postępowania reklamacyjne w naszej spółce są prowadzone zarówno dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy jak i zawieranych przed 11 października 2015 roku.

Reklamację zatem może złożyć każdy nasz klient będący osobą fizyczną.

Reklamacja, to Państwo wystąpienie skierowane do naszej spółki, w którym zgłaszacie zastrzeżenia dotyczące zawartej z nami umowy.

Reklamację przekazujecie Państwo w jednej z niżej wymienionych form:
a) przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres na siedziby spółki, tj.: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa lub
b) mailem na adres administracja@daimler.com, lub
c) osobiście – telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez naszego pracownika, a w przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej macie prawo żądać od nas potwierdzenia jej złożenia poprzez przekazanie kopii protokołu.

Celem usprawnienia prosimy byście Państwo w piśmie dotyczącym reklamacji podawali nr umowy/umów, których reklamacja dotyczy oraz swoich danych (imię i nazwisko, adres) oraz adres, na który mamy przesłać odpowiedź na złożoną reklamację (jeżeli ma to być adres e-mail, to wraz z nim musicie Państwo oświadczyć, że chcecie otrzymać odpowiedź drogą elektroniczną). Reklamacja może zostać złożona przez Waszego pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest załączyć do reklamacji pisemne pełnomocnictwo.

Zobowiązujemy się przesłać do Państwa odpowiedź na reklamację niezwłocznie po jej rozpatrzeniu nie później jednak niż w terminie 30 dni od dania otrzymania reklamacji.

W odpowiedzi przekażemy zawsze wymagane prawem dane a jeżeli reklamacji nie uwzględnimy, wówczas możecie złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego (adres: Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa) czy też wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko naszej spółce (właściwość sądu określono w umowie, z tym zastrzeżeniem, iż konsumenci składają pozwy do sądów właściwych dla ich miejsca zamieszkania). Liczymy jednak, że uda nam się sprawę załatwić w granicach prawa, zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.