Emisje cząstek stałych i węgla zmierzone na drodze.

Real Driving Emissions (RDE).

W ramach nowej procedury certyfikacji emisje szkodliwych substancji mierzone są podczas rzeczywistej eksploatacji na drodze. W przypadku najnowszych norm emisji spalin Euro 6c, Euro 6d-TEMP i Euro 6d, certyfikacja zgodnie z WLTP w laboratorium jest uzupełniana poprzez pomiar emisji zanieczyszczeń na drodze. Określenie rzeczywistych emisji z jazdy (ang. „Real Driving Emissions”, w skrócie RDE) ma zapewnić zachowanie wartości granicznych emisji tlenków azotu i liczby cząstek stałych nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale również w rzeczywistym ruchu drogowym. W tym celu urządzenia PEMS (Portable Emission Measurement System, przenośny system pomiaru emisji) są przymocowane do pojazdu i w ten sposób mierzony jest udział zanieczyszczeń w spalinach podczas jazdy.

Tak zwany współczynnik zgodności (Conformity Factor, CF) wskazuje, o ile wyższe mogą być wartości zmierzone w ruchu drogowym w porównaniu z wartościami laboratoryjnymi zgodnie z normą Euro 6. Po fazie przejściowej wartości tlenków azotu i liczby cząstek stałych w ramach normy emisji spalin Euro 6d mogą być jeszcze o 50% wyższe od określonych wartości laboratoryjnych. Ta nadwyżka odzwierciedla tolerancję pomiaru przenośnych urządzeń pomiarowych w testach RDE i będzie corocznie sprawdzana, a w razie konieczności zmniejszana.

Lorem Ipsum