O firmie Mercedes-Benz Financial Services.

O firmie Mercedes-Benz Financial Services.

Mercedes-Benz Financial Services

Aby zwiększyć ekonomiczność swojej działalności biznesowej, potrzebujesz takiego samochodu, na którym można polegać. Oraz takiego partnera finansowego, który zaoferuje Ci indywidualne rozwiązania na atrakcyjnych warunkach.

Takim partnerem jest „Mercedes-Benz Financial Services”, należący do grupy Daimler Financial Services, mającej swoje oddziały w 40 krajach świata i zatrudniającej łącznie 9000 osób. Za logo „Mercedes-Benz Financial Services” kryją się cztery działające w Polsce spółki: Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o., Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o., Mercedes-Benz Bank Polska S.A. oraz Mercedes-Benz Ubezpieczenia sp. z o.o. „Mercedes-Benz Financial Services” oferuje finansowanie pojazdów poprzez korzystne pożyczki, leasing i wynajem długoterminowy, a także szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Finansowanie w „Mercedes-Benz Financial Services” wybiera ok. 40% spośród wszystkich Klientów decydujących się na zakup nowego Mercedesa lub smarta.

„Mercedes-Benz Financial Services” jest marką, która w swojej strategii uwzględnia nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także aspekty społeczne, ekologiczne i etyczne swojej działalności gospodarczej. Nasze konsekwentne działania, mające na celu tworzenie przejrzystych relacji z klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznością lokalną, pozwalają uzyskać trwałą przewagę na rynku poprzez poprawę wizerunku firmy oraz budowę zmotywowanego i lojalnego zespołu pracowników, zadowolonych ze swojej pracy. Pracownicy „Mercedes-Benz Financial Services” w Polsce to zespół złożony z około 130 osób o wysokich kwalifikacjach i motywacji. Prowadzone działania na rzecz satysfakcji pracowników i wspomaganie przez firmę ich rozwoju osobistego przynoszą wymierne efekty. Grupa „Mercedes-Benz Financial Services” już kilkakrotnie otrzymała wyróżnienia Instytutu Great Place to Work jako jeden z najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W roku 2018 zwyciężyła w rankingu „Najlepszych Miejsc Pracy” GPTW w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób, a w roku 2020 zajęła w nim drugie miejsce. Nasz macierzysty koncern, Daimler Financial Services, został natomiast uznany za jedno z najlepszych miejsc pracy w Europie i na świecie.

Cztery spółki - jedna organizacja.

Cztery spółki - jedna organizacja.

  Spółka Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców 26 marca 2019 r.

  Celem powołania nowej spółki wchodzącej w skład grupy jest oferowanie produktów finansowych dedykowanych dla konsumentów (osób fizycznych). W ofercie znajdują się obecnie konsumenckie pożyczki na zakup pojazdu, a paleta produktów zostanie docelowo rozszerzona o leasingi i wynajmy konsumenckie.

  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS: 0000777243
  Regon: 382923183
  NIP: 522-31-55-133

  Udziałowcy: Daimler AG - Stuttgart - 100%
  Kapitał zakładowy: 200 000 zł wpłacony w całości

  Władze Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o.:
  Członkowie Zarządu: Carmen Herberger-Schebiella, Wojciech Bernacki

  Siedziba:
  ul. Gottlieba Daimlera 1
  02-460 Warszawa
  Tel.: +48 22 312 77 02

  Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna jest częścią koncernu Daimler AG o ogólnoświatowym zasięgu oraz renomie opartej na wieloletniej tradycji i znakomitych produktach marek Mercedes-Benz, smart, Maybach, Fuso oraz Setra.

  Działalność w Polsce rozpoczęliśmy 5 maja 1999 r., po wykupieniu większości akcji krakowskiego Banku Współpracy Regionalnej (BWR). Podstawowym zadaniem naszego banku jest stworzenie kompleksowej oferty finansowej dla wspierania sprzedaży pojazdów koncernu Daimler AG i ułatwienie dostępu do nich jak największej liczbie klientów. Udzielamy kredytów na zakup nowych i używanych pojazdów opartych na bazie PLN oraz EUR. Działamy na terenie całej Polski w oparciu o szeroką sieć autoryzowanych dealerów i punktów sprzedaży Mercedes-Benz.

  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000018518
  Regon: 003545250
  NIP: 634-01-42-110

  Udziałowcy: Daimler AG - Stuttgart - 100%
  Kapitał założycielski: 42 750 000 PLN wpłacony w całości

  Władze banku:

  Prezes Zarządu: Karolina Irena Bartos
  Członkowie Zarządu: Michael Rosenberg, Wojciech Bernacki
  Rada Nadzorcza: Thomas Weltrowski, Carmen Luise Herberger-Schebiella, Wolfgang Pipperger, Marc Richard Voss-Stadler, Oliver Winkler

  Siedziba:

  ul. Gottlieba Daimlera 1
  02-460 Warszawa
  Tel.: +48 22 312 78 00

  Informacja dla Akcjonariuszy

  Działając na zasadzie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna zawiadamia, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku wydane Państwu akcje Banku przestaną mieć formę dokumentu i zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.

  Tylko osoby zarejestrowane w tym rejestrze będą uważane za akcjonariusza.

  Przed 30 czerwca 2020 roku Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna wezwie akcjonariuszy po raz pierwszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

  W tej zakładce znajdą się wówczas szczegóły wezwania z podaniem danych podmiotu, z którym Bank podpisał umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

  Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o. należy do wiodących przedsiębiorstw leasingowych w Polsce co potwierdza wysoka pozycja firmy na rynku leasingu środków transportu drogowego.

  Działalność w Polsce rozpoczęliśmy 14 października 1996 r. Nasze usługi finansowe obejmują wszystkie rodzaje pojazdów produkowanych przez koncern Daimler AG marek – Mercedes-Benz, Maybach, smart, Fuso i Setra.

  Szeroki zakres oferowanych usług finansowych oraz pierwszorzędna jakość produktów przyczyniają się do konsekwentnego umacniania pozycji firmy na polskim rynku.

  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000130282
  Regon: 012213933
  NIP: 525-14-88-303

  Udziałowcy: Daimler AG Stuttgart - 100%
  Kapitał: 190 000 000 PLN

  Władze Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o:

  Prezes Zarządu: Carmen Herberger-Schebiella
  Członek Zarządu: Wojciech Bernacki

  Siedziba:

  ul. Gottlieba Daimlera 1
  02-460 Warszawa
  Tel.: +48 22 312 78 00

  Mercedes-Benz Ubezpieczenia sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 1 maja 2014 r.

  Jesteśmy spółką w ramach koncernu Daimler AG w Polsce, dedykowaną w całości do koordynacji i obsługi ubezpieczeń.

  Naszym celem jest oferowanie najlepszych na rynku dedykowanych marce Mercedes-Benz produktów ubezpieczeniowych oraz najwyższej jakości obsługi, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów naszej marki, bez względu na formę zakupu pojazdów.

  Aby zapewnić naszym klientom najszerszy zakres ochrony przy konkurencyjnych stawkach, współpracujemy z Towarzystwami Ubezpieczeń – renomowanymi i starannie dobranymi partnerami.

  Dedykowane produkty ubezpieczeniowe partnerskich Towarzystw Ubezpieczeń oferujemy we wszystkich kanałach dystrybucji tj. w ramach finansowania Mercedes-Benz Bank Polska SA, Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o. jak i w autoryzowanej sieci dealerskiej Mercedes-Benz na terenie całej Polski.

  Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS: 0000050113
  Regon: 013275801
  NIP: 522-24-22-230

  Udziałowcy: Daimler AG - Stuttgart - 100%
  Kapitał zakładowy: 2 500 400 zł wpłacony w całości

  Władze Mercedes-Benz Ubezpieczenia sp. z o.o.:

  Prezes Zarządu: Zbigniew Jerzy Kozikowski
  Członek Zarządu: Karolina Bartos

  Siedziba:

  ul. Gottlieba Daimlera 1
  02-460 Warszawa
  Tel.: +48 22 312 78 01

Reklamacje.

Reklamacje.

Wobec wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym postępowania reklamacyjne w naszej spółce są prowadzone zarówno dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy jak i zawieranych przed 11 października 2015 roku.

 

Reklamację zatem może złożyć każdy nasz klient będący osobą fizyczną.

 

Reklamacja, to Państwo wystąpienie skierowane do naszej spółki, w którym zgłaszacie zastrzeżenia dotyczące zawartej z nami umowy.

 

Reklamację przekazujecie Państwo w jednej z niżej wymienionych form:
a) przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres na siedziby spółki, tj.: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa lub
b) mailem na adres reklamacje@daimler.com lub
c) osobiście – telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez naszego pracownika, a w przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej macie prawo żądać od nas potwierdzenia jej złożenia poprzez przekazanie kopii protokołu.

 

Celem usprawnienia prosimy byście Państwo w piśmie dotyczącym reklamacji podawali nr umowy/umów, których reklamacja dotyczy oraz swoich danych (imię i nazwisko, adres) oraz adres, na który mamy przesłać odpowiedź na złożoną reklamację (jeżeli ma to być adres e-mail, to wraz z nim musicie Państwo oświadczyć, że chcecie otrzymać odpowiedź drogą elektroniczną). Reklamacja może zostać złożona przez Waszego pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest załączyć do reklamacji pisemne pełnomocnictwo.

 

Zobowiązujemy się przesłać do Państwa odpowiedź na reklamację niezwłocznie po jej rozpatrzeniu nie później jednak niż w terminie 30 dni od dania otrzymania reklamacji.

 

W odpowiedzi przekażemy zawsze wymagane prawem dane a jeżeli reklamacji nie uwzględnimy, wówczas możecie złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego (adres: Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa) czy też wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko naszej spółce (właściwość sądu określono w umowie, z tym zastrzeżeniem, iż konsumenci składają pozwy do sądów właściwych dla ich miejsca zamieszkania). Liczymy jednak, że uda nam się sprawę załatwić w granicach prawa, zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.