Mercedes-Benz Bank Polska S.A. w likwidacji

Mercedes-Benz Bank Polska S.A. w likwidacji

Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna w likwidacji jest częścią koncernu Mercedes-Benz Group AG o ogólnoświatowym zasięgu oraz renomie opartej na wieloletniej tradycji i znakomitych produktach marek Mercedes-Benz, smart, Maybach, Fuso oraz Setra.

Działalność w Polsce rozpoczęliśmy 5 maja 1999 r., po wykupieniu większości akcji krakowskiego Banku Współpracy Regionalnej (BWR).

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000018518
Regon: 003545250
NIP: 634-01-42-110

Udziałowcy: Mercedes-Benz Group AG - Stuttgart - 100%
Kapitał założycielski: 42 750 000 zł wpłacony w całości

Likwidatorzy:

Karolina Bartos, Tomasz Woźniak, Zbigniew Kozikowski
Rada Nadzorcza: Marc Richard Voss-Stadler, Thomas Weltrowski, Carmen Herberger-Schebiella, Alexander Schubert, Thore-Christopher Schmidt

Siedziba:

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Tel.: +48 22 312 78 00

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2022 r., na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy została otwarta likwidacja Mercedes-Benz Bank Polska S.A. (dalej: „Bank”). W okresie likwidacji Bank będzie działał pod dotychczasową firmą  z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

Otwarcie likwidacji nie ma wpływu na warunki zawartych przez Bank umów z Klientami ani na sposób ich wykonywania. Nasi Klienci zachowują wszystkie prawa, jakie wynikają z  trwających umów. Bez zmian pozostają także numery rachunków bankowych do spłaty kredytu. Nie zmieniły się również: adres siedziby, numer NIP i numer KRS Banku.

Po zakończeniu likwidacji, Bank zapewni przechowywanie dokumentów z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów dotyczących tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na dedykowaną infolinię Customer Service Center +48 22 312 77 03.

W imieniu Mercedes-Benz Bank Polska S.A. w likwidacji
Likwidator Karolina Bartos
Likwidator Tomasz Woźniak
Likwidator Zbigniew Kozikowski