Informacje na temat Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy bardzo za zaufanie i przekazanie nam danych osobowych, których ochrona jest dla nas najwyższym priorytetem.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa.

Poniżej przygotowaliśmy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych procesów, w których możemy przetwarzać dane osobowe naszych: klientów, kontrahentów oraz kandydatów do pracy.

W razie pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych przez Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. prosimy o kontakt:

Pisemny:

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Koordynator Ochrony Danych Osobowych
Ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

lub na adres e-mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie sprzedaży pojazdów

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie sprzedaży pojazdów.

   Szanowni Państwo,

    

   poniższa informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

   które przekazały swoje dane osobowe w związku z wnioskiem o zakup pojazdu i/lub zakupem pojazdu u autoryzowanego Dealera sieci Mercedes-Benz.

    

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

    

   Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·        wynikających z obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to znaczy:

   ·              weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu,

   ·              weryfikacji na listach embarg  wynikających z obowiązku przeprowadzenia kontroli eksportu towarów.

   ·        wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   ·              weryfikacji udziału w praniu brudnych pieniędzy,

   ·              przeprowadzania analiz oraz statystyk rynkowych w tym analiz potrzeb klientów oraz w celach raportowania,

   ·              obsługi procesu sprzedaży to jest np. określenia wysokości rabatu lub przygotowania oferty, przeprowadzania audytów, weryfikacji jakości obsługi klientów przez autoryzowanego dealera/serwis sieci Mercedes-Benz,

   ·              zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

   ·              procesu wewnętrznych kontroli i audytów

    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej,  dane adresowe, NIP, branża, segment, opis działalności, liczba pracowników, informacje na temat floty, historię wniosków rabatowych, konfigurację pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny pojazdu, dane dotyczące transakcji (data sprzedaży pojazdu, liczba pojazdów, status transakcji).

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   ·             świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   ·             dostarczającym usługi księgowe oraz audytorskie dla Administratora,

   ·             dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

   ·             świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

   ·             podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   ·             spółkom z grupy Mercedes-benz,

   ·             sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   ·             organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych dane Twojego pojazdu (numer VIN)  może być przekazywany poza Unię Europejską na Filipiny i do Indii. Aby chronić Twoje dane osobowe, zawarliśmy umowę z odbiorcą danych zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz poprosić o informację o określonych w tej umowie zasadach dotyczących Twoich danych pod adresem ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Okres przechowywania danych na cele weryfikacji na listach sankcyjnych, listach embarg oraz analizy ryzyka i weryfikacji pod kątem pod kątem wspierania terroryzmu lub prania brudnych pieniędzy wynosi 6 lat. Okres przechowywania danych na cele analiz oraz statystyk rynkowych, a także obsługi procesu sprzedaży wynosi 6  lat

   Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń są przechowywane zgodnie z obowiązującymi okresami przedawnienia, przy czym okres przechowywania może ulec wydłużeniu lub zawieszeniu w przypadku ewentualnych postępowań;

   Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·        dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·        korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·        przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·        dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·        Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Skąd posiadamy Twoje dane osobowe?

   Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski.

    

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie obsługi posprzedażowej pojazdów

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie obsługi posprzedażowej pojazdów.

   Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) jest dostarczana przez Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Niemcy („Mercedes-Benz AG”, „my” lub „nas”) za pośrednictwem Twojego autoryzowanego partnera serwisowego Mercedes Benz (zwanego dalej „Serwisem”), który świadczy Usługi Posprzedażowe (w szczególności naprawy, przeglądy i konserwacje oraz usługi konsultacyjne) na rzecz klientów Mercedes-Benz („Klienci”); Polityka jest również dostępna online na stronach internetowych Grupy Mercedes-Benz.

    

   Niniejsza Polityka zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez nas oraz przez spółki z naszej grupy, w tym przez Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  (02-460) przy ul. Gottlieba Daimlera 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000138030, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, BDO: 000021557, wysokość kapitału zakładowego 57.931.000,00 zł („MBPL”), danych osobowych, które są otrzymywane w związku z realizacją Usług Posprzedażowych.

    

   W tym celu my i/lub MBPL dostarczamy Serwisom specjalne systemy i aplikacje związane z obsługą posprzedażową, w których zbierane i przetwarzane są dane osobowe. Obejmują one systemy zawierające informacje techniczne, w których przetwarzany jest numer identyfikacyjny Twojego pojazdu (VIN) (np. na potrzeby elektronicznych katalogów części, instrukcji napraw, cyfrowego zarządzania zleceniami warsztatowymi).

    

   Ponadto dane osobowe są przetwarzane przez rozwiązania diagnostyczne w celu wykrywania i usuwania usterek związanych z pojazdem, jak również przez inne aplikacje posprzedażowe, np. W celu umożliwienia cyfrowego przyjmowania zleceń warsztatowych (łącznie zwane „Usługi Posprzedażowe”); każde z tych rozwiązań omówiono bardziej szczegółowo poniżej.

    

   Inne operacje przetwarzania, które nie zostały wyraźnie opisane w niniejszej Polityce, takie jak przetwarzanie danych osobowych:

   ·            w ramach zakupu pojazdu Mercedes Benz (Sprzedaż),

   ·            operacje przetwarzania danych w obszarze posprzedażowym kontrolowanym wyłącznie przez Twój Serwis (np. przetwarzanie danych w celu zapłaty za naprawę), lub

   ·            w celu korzystania z usług cyfrowych Mercedes-Benz AG lub MBPL, np. Mercedes.me, lub przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania ze stron internetowych lub mobilnych aplikacji Serwisów i/lub Mercedes-Benz AG i/lub MBPL,

   nie są objęte niniejszą Polityką i będą prowadzone – w zakresie wymaganym przepisami prawa – przez Autoryzowane Serwisy, MBPL lub Mercedes-Benz AG w innym kontekście.

    

   Do celów niniejszej Polityki, termin „Autoryzowany Serwis” lub „Serwis” obejmuje autoryzowanych partnerów serwisowych oraz innych usługodawców, którzy zostali autoryzowani przez Mercedes-Benz AG lub przez MBPL do korzystania z odpowiednich Usług Posprzedażowych.

   1.       Administrator, osoba kontaktowa ds. zapytań dotyczących ochrony danych

    

   O ile w odpowiednich opisach zawartych poniżej nie wskazano inaczej, administratorami, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”), w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w kontekście Usług Posprzedażowych są – Serwisy i/lub – w zależności od konkretnej operacji przetwarzania –MBPL  i/lub Mercedes-Benz AG.

    

   Za obsługę techniczną i hosting Usług Posprzedażowych zwykle odpowiada Mercedes-Benz AG, przy czym poza terytorium Niemiec Usługi Posprzedażowe są administrowane i odsprzedawane na poziomie lokalnym przez MBPL. W zależności od procesu, MBPL i/lub Mercedes-Benz AG mogą także pełnić rolę podmiotu przetwarzającego na rzecz Serwisów. Jednakże, o ile niniejsza Polityka nie stanowi inaczej, MBPL nie jest z reguły zaangażowana w bezpośrednie świadczenie usług ani związane z nimi przetwarzanie danych z perspektywy technicznej. MBPL działa na rynku jako administrator i/lub podmiot przetwarzający dla Serwisów, ze względu swoją rolę odsprzedawcy usług XENTRY.

    

   W zakresie, w jakim Mercedes-Benz AG oraz MBPL i/lub odpowiedni Serwis przetwarzają dane osobowe w charakterze współadministratorów, podmioty te określą swoje obowiązki w zakresie ochrony danych w umowie o współadministrowanie danymi osobowymi. Na żądanie, Serwisy przekażą osobom, których dane dotyczą, opis istotnych postanowień takiej umowy w zakresie wymaganym przez prawo.

    

   Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności jeżeli chciałbyś uzyskać dostęp do przetwarzanych danych osobowych lub skorzystać z dalszych praw (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ust. 7 poniżej), prosimy zwrócić się do swojego Serwisu. Powyższe nie ma wpływu na możliwość dochodzenia przez Ciebie przysługujących Ci praw wobec Mercedes-Benz AG i/lub MBPL. 

    

   2.       Opis czynności przetwarzania: Kategorie danych osobowych, cel i podstawa prawna przetwarzania, odbiorcy danych osobowych

    

   2.1           Informacje ogólne dotyczące Usług Posprzedażowych Mercedes-Benz

    

   Mercedes-Benz AG i/lub MBPL dostarczają Serwisom różnego rodzaju cyfrowe i głównie internetowe systemy obsługi posprzedażowej, które zasadniczo zawierają trzy podstawowe funkcje:

   Portal informacyjny dla Serwisów, dzięki któremu Serwis, poprzez wprowadzenie numeru identyfikacyjnego (VIN) Twojego pojazdu, może uzyskać odpowiednie informacje, np. informacje techniczne dotyczące podzespołów, instrukcje naprawy i inne informacje posprzedażowe oraz, w zależności od funkcjonalności, inne dane osobowe niezbędne do wykonania Twojego zlecenia naprawy w sposób prawidłowy pod kątem technicznym oraz możliwe najefektywniejszy. Dostarczamy również systemy, które umożliwiają nam obsługę roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji oraz roszczeń pogwarancyjnych w ramach tzw. Polityki Dobrej Woli. Ponadto niektóre funkcje umożliwiają łączenie się poprzez sieć z innymi systemami Mercedes-Benz, np. Mercedes me (więcej informacji na temat konkretnych funkcji można znaleźć w ust. 2.2 poniżej).

    

   Świadcząc Usługi Posprzedażowe, Serwisy korzystają także z różnych usług diagnostycznych, co umożliwia im m.in. analizę kodów błędów w Twoim pojeździe do celów wykrywania i usuwania usterek w ramach naprawy (zob. ust. 2.3 poniżej).

    

   Ponadto Mercedes-Benz AG i/lub MBPL dostarczają Serwisom system służący do cyfrowego zarządzania akceptacją zleceń warsztatowych (zob. ust. 2.3 poniżej).

    

   Mercedes-Benz AG, MBPL i/lub Serwisy przetwarzają też określone dane osobowe do celów posprzedażowego badania rynku i marketingu bezpośredniego (zob. ust. 2.5 poniżej).

    

    

   2.2       Przetwarzanie danych podczas korzystania z portalu informacyjnego dla Serwisów

    

   Części pojazdu i informacje dotyczące naprawy

    

   Szereg głównych aplikacji Mercedes-Benz AG umożliwia Serwisom wyszukiwanie (na podstawie numeru VIN) części pojazdu oraz instrukcji naprawy, możliwości modernizacji, kodów błędów i innych list kontrolnych, jak również informacji dotyczących czasu pracy, cen, pakietów usług oraz dodatkowych informacji umożliwiających Serwisom dokładne oszacowanie kosztów i przeprowadzenie naprawy. Uzyskanie takich informacji dotyczących konkretnego typu pojazdu z odpowiednich systemów wymaga przetwarzania numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN).  Generalnie, w ramach korzystania z systemów nie są przetwarzanie żadne inne dane osobowe Klienta.

    

   Dane osobowe będą przekazywane Serwisom, aby umożliwić im przekazywanie Klientom dokładnych szacunków i informacji dotyczących napraw, a tym samym aby umożliwić Serwisom wypełnianie wiążących ich zobowiązań umownych lub inicjowanie zawierania umów (podstawa prawna przetwarzania ─ art. 6 ust. 1(b) RODO). Mercedes-Benz AG, jako producent samochodów, zobowiązany jest zapewnić Serwisom oparty na VIN dostęp do określonych informacji technicznych dotyczących napraw, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w ramach Rozporządzenia (WE) nr 715/2007, podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1(c) RODO.  W zakresie, w jakim dodatkowe informacje są udostępniane Serwisom za pośrednictwem odpowiednich systemów, Mercedes-Benz AG i/lub MBPL przetwarza przekazane w ten sposób dane osobowe na rzecz odpowiednich Serwisów jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO.

    

   Systemy do obsługi roszczeń gwarancyjnych oraz roszczeń w ramach Polityki Dobrej Woli

    

   Dodatkowe funkcje umożliwiają obsługę roszczeń gwarancyjnych oraz roszczeń w ramach Polityki Dobrej Woli. Odpowiednie przetwarzanie danych jest często konieczne, ponieważ na niektórych rynkach Mercedes-Benz AG działa w charakterze sprzedawcy pojazdu i gwaranta wobec Klienta, a w związku z tym musi otrzymywać dane osobowe Klienta w celach weryfikacji, obsługi i przetwarzania wniosków dotyczących gwarancji i rękojmi. System obsługiwany przez Mercedes-Benz AG dostarcza Serwisom informacje na temat statusu umowy, wsparcia Klienta, naprawy i historii wypadków oraz informacje dotyczące stanu technicznego pojazdu i dokumentację, po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego (VIN) oraz innych danych dotyczących klienta (np. nazwisko, adres, dane dotyczące zakupów itp.).

    

   Mercedes-Benz AG lub, w stosownych przypadkach, MBPL, przetwarza dane osobowe przesyłane do systemu w celu umożliwienia dostępu do odpowiednich informacji, w tym obsługi zgłoszeń i roszczeń z tytułu rękojmi oraz w ramach Polityki Dobrej Woli  (wykonywanie umowy, art. 6 ust. 1(b) RODO). Udostępniają one Serwisom odpowiednie funkcjonalności lub systemy, aby mogli oni oferować Klientom usługi, oraz umożliwiają przetwarzanie – a w stosownych przypadkach, obsługę – zgłoszeń i roszczeń z tytułu rękojmi oraz w ramach Polityki Dobrej Woli (wykonywanie umowy, art. 6 ust. 1(b) RODO).

    

   W szczególności w przypadku roszczeń w ramach Polityki Dobrej Woli, dane osobowe przetwarzane są także w oparciu o prawnie uzasadniony interes Mercedes-Benz AG, MBPL (w indywidualnych przypadkach) i Serwisów, polegający na prowadzeniu sieciowego systemu obsługi odpowiednich zgłoszeń, w celu obsługi odpowiednich zgłoszeń klientów oraz zwiększania sprzedaży i satysfakcji klienta (art. 6 ust. 1(f) RODO). Przy ustalaniu odpowiednich interesów należy brać pod uwagę fakt, że Mercedes-Benz AG często występuje w roli sprzedawcy danego pojazdu w stosunku do klienta i - w zależności od relacji prawnej z klientem - może być adresatem roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, które mogą być przetwarzane w ramach usług Serwisu.

    

    

    

   Cyfrowa książka serwisowa

    

   Mercedes-Benz AG zapewnia Klientom i Serwisom tzw. cyfrową książkę serwisową, która dostarcza informacji na temat stanu pojazdu (w fabryce i w sieci serwisowej), niezbędnych części koniecznych do przeprowadzenia i zakończonych czynności konserwacyjnych, wcześniejszych napraw, modernizacji itp. Korzystanie z niej wymaga przetwarzania numeru VIN. W tym kontekście dalsze dane osobowe klientów nie będą przetwarzane przez Serwisów. Serwisy przesyłają niektóre dane osobowe (np. dotyczące zrealizowanych napraw) do scentralizowanych systemów Mercedes-Benz AG, w celu umożliwienia dostępu do nich przez Mercedes-Benz AG, tego konkretnego Serwisu lub innych Serwisów na późniejszym etapie Usług Posprzedażowych. Dokumentacja ta jest wymagana między innymi w celu wykazania, że przeprowadzono prace niezbędne do realizacji usług gwarancyjnych (np. przeglądy). Dostęp do cyfrowej książki serwisowej jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem portalu Mercedes me.  

    

   Mercedes-Benz AG przekazuje dane osobowe Serwisom, aby umożliwić im przekazywanie klientom dokładnych szacunków i informacji dotyczących napraw, a tym samym aby umożliwić Serwisom wypełnianie wiążących ich zobowiązań umownych lub inicjowanie zawierania umów (art. 6 ust. 1 (b) RODO). Ponadto Mercedes-Benz AG wykorzystuje te dane do oceny roszczeń z tytułu istniejącej rękojmi (wykonywanie umowy, art. 6 ust. 1(b) RODO). Dane będą również przetwarzane w scentralizowanych systemach w celu zwiększenia wydajności i niezawodności procesu naprawy i sprzedaży, dzięki dokładnym informacjom na temat stanu pojazdu i historii napraw, a tym samym podnoszenia jakości usług i satysfakcji Klienta, jak również w ramach rękojmi i odpowiedzialności za produkt (art. 6 ust. 1(f) RODO).

    

   Elektroniczna dokumentacja pojazdu

    

   Ponadto Mercedes-Benz AG dokumentuje status pojazdu (np. obecnie zainstalowane części, modernizacje oraz inne części wymagające dokumentacji itp.) na poziomie centralnym. Korzystanie z dokumentacji wymaga przetwarzania numeru VIN. Zwykle w tym kontekście dalsze dane osobowe Klientów nie są przetwarzane przez Serwisy. Serwisy przechowują odpowiednie informacje (np. dotyczące zainstalowanych podzespołów) w systemach centralnych, aby umożliwić dostęp do nich na poziomie centralnym firmie Mercedes-Benz AG oraz, w razie konieczności, innym Serwisom.

    

   Dane osobowe są przetwarzane, aby umożliwić Serwisom przekazywanie swoim klientom dokładnych diagnoz i informacji dotyczących napraw, a tym samym aby umożliwić Serwisom wypełnianie wiążących ich zobowiązań umownych lub inicjowanie odpowiednich umów (art. 6 ust. 1(b) RODO). Mercedes-Benz AG wykorzystuje te dane do spełnienia wymogów prawnych w zakresie m.in. bezpieczeństwa produktów (art. 6 ust. 1(c) RODO). Ponadto Mercedes-Benz AG wykorzystuje odpowiednie dane w celu poprawy wydajności i niezawodności napraw i procesu sprzedaży, poprzez dostarczanie dokładnych informacji na temat stanu pojazdu i historii napraw w systemie centralnym (art. 6 ust. 1(f) RODO). 

    

   Korzystanie z danych Klienta uzyskanych za pośrednictwem usług cyfrowych Mercedes Benz (np. Mercedes.me)

    

   Usługi cyfrowe, takich jak Mercedes.me, pomagają Tobie i Twojemu Serwisowi wcześniej rozpoznać, czy Twój pojazd musi już przejść przegląd albo czy stan Twojego pojazdu wskazuje na zużycie i/lub wymagana jest naprawa poszczególnych podzespołów. Pod warunkiem Twojej wcześniejszej zgody, dane techniczne dotyczącego Twojego pojazdu mogą być przesyłane do odpowiedniego Serwisu, który może je wykorzystać do zaproponowania odpowiednich prac serwisowych. Możesz także korzystać z usług cyfrowych Mercedes-Benz w celu zaplanowania swojej wizyty w warsztacie. Również w takim przypadku dane osobowe mogą być przekazywane do Twojego Serwisu.

    

   Zakres przekazywanych danych może obejmować dane dotyczące pojazdu oraz inne powiązane dane osobowe, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), Twój identyfikator klienta, numer tablicy rejestracyjnej, Twoje imię i nazwisko oraz adres, dane dotyczące komunikacji (np. adres e-mail, nr telefonu, skrzynka odbiorcza na portalu Mercedes.me), data urodzenia, dalsze dane dotyczące umowy (np. informacje o aktywnych usługach cyfrowych i ich funkcjach), jak również dodatkowe dane dotyczące pojazdu, takie jak status pojazdu, przeprowadzone działania serwisowe i konserwacyjne, dalsze informacje wykorzystywane przez Serwis do realizacji i wspierania napraw i usług warsztatowych.

    

   Mercedes-Benz AG i Serwisy przetwarzają odpowiednie dane osobowe, aby powiązać usługi cyfrowe z odpowiednimi Usługami Posprzedażowymi, w celach administracyjnych i w celu przesyłania ofert Klientowi. Przetwarzanie ma miejsce, jeżeli Klient aktywował określone funkcje w usługach cyfrowych, a tym samym wyraził zgodę na świadczenie odpowiednich usług (np. na otrzymywanie informacji o zaplanowanych lub zalecanych pracach konserwacyjnych; podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1(b) RODO) lub, w zależności od usługi lub funkcjonalności, na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1(a) RODO).

    

   Niektóre dane szczegółowe mogą być przetwarzane przez Mercedes-Benz AG w celu doskonalenia produktów, na co Klient zwykle wyraża zgodę w danej usłudze (art. 6 ust. 1(a) RODO). W innych przypadkach, w których nie zażądano takiej zgody, podstawą do przetwarzania danych przez Mercedes-Benz AG jest prawnie uzasadniony interes Mercedes-Benz AG, polegający na doskonaleniu swoich produktów (art. 6 ust. 1(f) RODO).

    

   W przypadku używania danych do zwiększenia wydajności procesu naprawy poprzez dostarczanie aktualnych informacji na temat stanu pojazdu i historii napraw, dane są wykorzystywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mercedes-Benz AG lub odpowiedniego Serwisu (art. 6 ust. 1(f) RODO).

    

   Wsparcie i informacje zwrotne

    

   Ponadto Mercedes-Benz AG i, w stosownych przypadkach, MBPL, dostarczają Serwisom różne systemy i usługi wsparcia w celu ułatwienia im korzystania z systemów. W przypadku wniosków o wparcie, może dochodzić do przekazywania danych dotyczących Klientów (tj. numeru VIN, danych dotyczących pojazdu, danych dotyczących systemu i danych z dziennika błędów, identyfikatora klienta itp.), jeżeli jest to konieczne do naprawienia błędu systemu, a co za tym idzie do (dalszej) realizacji zamówienia klienta. Mercedes-Benz AG i/lub MBPL, odpowiednio, zapewniają Serwisom takie wsparcie bezpośrednio w oparciu o stosunki umowne wynikające z umowy powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO. Na większości rynków korzystamy z usług jednego lub większej liczby podwykonawców przetwarzania (obecnie jest to Centrum Obsługi Klienta Maastricht N.V., Holandia), które otrzymują i przetwarzają odpowiednie dane w celu świadczenia usług wsparcia. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta przez Serwisów jest art. 6 ust. 1(b) RODO, czyli niezbędność przetwarzania do wykonania umowy naprawy.

    

   2.3       Narzędzia i usługi diagnostyczne

    

   Mercedes-Benz AG zapewnia Serwisom określone systemy i aplikacje diagnostyczne. Za pośrednictwem specjalnego sprzętu i oprogramowania, które łączy się bezpośrednio z samochodem, dane osobowe mogą być również pozyskiwane i analizowane z pojazdu i przesyłane do odpowiednich systemów Mercedes-Benz AG.

    

   System ten obejmuje następujące funkcje:

    

   Diagnostyka pojazdu i błędów

    

   W ramach naprawy, z pojazdu są pobierane tzw. kody błędów i dane analityczne (wskazujące np. czas wystąpienia błędu), które są przesyłane do systemów Mercedes-Benz AG, a te z kolei przekazują Serwisom zwrotne protokoły i raporty w celu wspierania procesów naprawy. Raporty te pomagają Serwisom odnaleźć źródło błędu, określić sposób ich naprawy oraz ustalić, czy w danym samochodzie można zainstalować konkretną część lub podzespół. Przetwarzane dane osobowe obejmują dane Klienta, takie jak numer identyfikacyjny (VIN), jak również kody błędów i dane analityczne dotyczące danego pojazdu. Zwykle w tym kontekście nie dochodzi do przetwarzania dalszych danych osobowych. Mercedes-Benz AG następnie przechowuje te dane w swoich systemach, aby móc z nich korzystać w celu tworzenia zwrotnych dzienników i raportów do celów zapytań diagnostycznych kierowanych przez inne Serwisy oraz w celu poprawy jakości rozwiązań, przekazywanych Serwisom.

    

   Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1(b) RODO, jako że przetwarzanie jest stale niezbędne do realizacji zleceń naprawy. Podstawą dalszego przechowywania i wykorzystywania danych do przyszłych badań diagnostycznych jest prawnie uzasadniony interes Serwisów i Mercedes-Benz AG, polegający na uzyskiwaniu rekomendacji, które są możliwie najdokładniejsze w kontekście diagnozy, a co za tym idzie, poprawa jakości naprawy (art. 6 ust. 1(f) RODO, prawnie uzasadniony interes).

    

   Rozwój produktów, monitorowanie i zapewnienie jakości

    

   Dane oznaczone jako „Diagnostyka pojazdu i błędów” będą również wykorzystywane przez Mercedes-Benz AG do celów analizy zmian w produktach, bezpieczeństwa produktów oraz ich monitorowania i zapewnienia jakości. Oprócz powyższych danych, Mercedes-Benz AG otrzymuje także do przetwarzania dodatkowe dane, takie jak numer VIN oraz specjalne dzienniki diagnostyczne zawierające dalsze informacje na temat pojazdu, takie jak obciążenie i status podzespołów pojazdu.

   Dane te są zbierane automatycznie przez odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, po podłączeniu do pojazdu. Serwisy nie mają jednak dostępu do tych czynności przetwarzania ani danych oraz nie sprawują nad nimi kontroli. Dane i raporty opracowane na podstawie tych danych będą wykorzystywane wyłącznie przez Mercedes-Benz AG. Mercedes-Benz AG jest administratorem danych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem tych usług diagnostycznych.  

    

   Ponadto Mercedes-Benz AG zastrzega sobie prawo do korzystania z danych opisanych w niniejszym ustępie „Narzędzia i usługi diagnostyczne” w celu obrony przed roszczeniami wniesionymi przez Ciebie lub przez osoby trzecie przeciwko Mercedes-Benz AG lub jednej z naszych spółek powiązanych z tytułu gwarancji, rękojmi lub na innej podstawie, w związku z (domniemaną) wadą naszych produktów lub usług (np. w celu udowodnienia, że produkt nie był wadliwy; „Obrona roszczeń dot. produktów”). 

    

   Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Mercedes-Benz AG (art. 6 ust. 1(f) RODO), który polega na realizacji przez Mercedes-Benz procesów zarządzania jakością, monitorowania produktów, zapewniania bezpieczeństwa, jak również rozwijania swoich produktów i poprawy ich jakości. Podstawa ta nie ma zastosowania w sytuacji wypełniania przez firmę Mercedes-Benz AG jej zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1(c) RODO).

    

   Wsparcie systemu

    

   Mercedes-Benz AG i/lub MBPL zapewnia Serwisom wsparcie w zakresie korzystania z usług. Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych w tym kontekście, obejmuje ono odpowiednie czynności przetwarzania w ramach wyżej opisanej funkcjonalności.

    

   2.4       Mobilne i elektroniczne procesy i aplikacje do obsługi zleceń

    

   Mercedes-Benz AG i/lub MBPL dostarczają Serwisom elektroniczny system do przyjmowania zleceń i zarządzania nimi. System umożliwia Serwisom realizację wraz z Tobą procedur warsztatowych w formie elektronicznej i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (np. iPad). Programy wykorzystywane do tego celu pozwalają na cyfrowe zarządzanie procedurami warsztatowymi oraz umożliwiają klientom cyfrowe podpisywanie zleceń warsztatowych i innych zleceń klientów. Urządzenia mobilne można również wykorzystywać do robienia i zapisywania zdjęć pojazdu (np. uszkodzeń, jakie należy naprawić) bezpośrednio w trakcie przyjmowania zlecenia.

   Aplikacja zbiera i przetwarza dane Klienta, takie jak identyfikator Klienta, numer tablicy rejestracyjnej, nazwisko i adres, dane komunikacyjne (takie jak adres e-mail, telefon), data urodzenia, zdjęcia samochodu Klienta, obraz podpisu elektronicznego Klienta (przekazany za pośrednictwem urządzenia mobilnego), kopia zlecenia oraz dalsze dane Klienta, które zostały pobrane z innych odpowiednich systemów (np. z portalu Mercedes.me lub z systemu zarządzania Serwisu; patrz wyżej). Mercedes-Benz AG obsługuje aplikację i administruje nią w imieniu MBPL, która jest jej odsprzedawcą na rzecz odpowiedniego Serwisu, a co za tym idzie, jest również podmiotem przetwarzającym dane. Do obsługi odpowiednich aplikacji wykorzystuje się usługi podwykonawców przetwarzania, odpowiedzialnych za aspekty techniczne.

    

   Po stronie Serwisu przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania lub inicjowania umowy z danym Klientem (art. 6 ust. 1(b) RODO).

    

   2.5       Posprzedażowe badania rynku

    

   W celu prowadzenia posprzedażowych badań rynku i wewnętrznych analiz biznesowych, Serwisy oraz MBPL przesyłają Mercedes-Benz AG szczegółowe dane dotyczące transakcji serwisowych, w tym numer faktury, numer identyfikacyjny (VIN), identyfikator Serwisu, informacje dotyczące sprzedanych produktów, części lub usług, datę pierwszej rejestracji i przebieg samochodu. Zazwyczaj nie dochodzi do przesyłania ani wykorzystywania żadnych innych danych osobowych.

    

   Analityka biznesowa

    

   W oparciu o otrzymywane dane, Mercedes-Benz AG prowadzi standardowe posprzedażowe badania rynku i analizy biznesowe również w imieniu odpowiednich Serwisów oraz MBPL (np. aby określić wielkość sprzedaży konkretnego typu produktów w danym kraju). Pracownicy Mercedes-Benz AG, którym powierzono te zadania, nie mogą łączyć otrzymanych danych z osobą fizyczną. Wyniki uzyskane podczas tych działań ograniczają się do zagregowanych raportów, które nie zawierają żadnych danych osobowych.

    

   Firma Mercedes-Benz AG i jej pracownicy działają zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu i wprowadzili szczególne zabezpieczenia w celu zapewnienia przetwarzania tych danych zgodnie z określonymi celami ich wykorzystania (np. poprzez pseudonimizację danych przed ich wykorzystaniem do odpowiednich celów, jeżeli jest to w danym przypadku możliwe, zwykle jeżeli wynikiem tego działania są dane zagregowane).

    

   Podstawą prawną tych rodzajów przetwarzania byłyby prawnie uzasadnione interesy Mercedes-Benz AG lub MBPL oraz Serwisów (art. 6 ust. 1(f) RODO), które polegają na prowadzeniu możliwie najbardziej wydajnych systemów sprzedaży.

    

   Kampanie marketingowe

    

   Na niektórych rynkach Mercedes-Benz AG może przetwarzać powyższe dane w celu organizacji kampanii marketingu bezpośredniego i wspierania Serwisów oraz MBPL w ich realizacji w ich imieniu. Firma Mercedes-Benz AG jest również potencjalnie odpowiedzialna za centralną administrację odpowiedniej kampanii marketingowej i wysyłkę materiałów marketingowych do odbiorców końcowych w imieniu i na rzecz ww. podmiotów. Wszelkie te czynności są wykonywane wyłącznie w imieniu Serwisów i MBPL (przetwarzanie danych w imieniu administratora w rozumieniu art. 28 RODO).

    

   Inne analizy dotyczące sieci serwisowych

    

   Mercedes-Benz AG może przetwarzać powyższe dane w celu umożliwienia przeprowadzenia innych, bardziej specjalistycznych, analiz biznesowych (np. ocena i zatwierdzanie płatności prowizji dla poszczególnych Serwisów albo udzielanie Serwisom i MBPL wsparcia z wykorzystaniem analityki danych na jednym lub większej liczbie rynków, np. w celu określenia wieku pojazdu lub grupy pojazdów w oparciu o numer VIN).

   Podstawą prawną tych rodzajów przetwarzania byłyby prawnie uzasadnione interesy Mercedes-Benz AG lub MBPL oraz Serwisów (art. 6 ust. 1(f) RODO), które polegają na prowadzeniu możliwie najbardziej wydajnych systemów sprzedaży.

    

   Umowa o ochronie danych i prawa osób, których dane dotyczą

    

   Mercedes-Benz AG, MBPL  i Serwisy są związani postanowieniami umownymi dotyczącymi przetwarzania i przesyłania między sobą danych, w celu uregulowania korzystania z danych osobowych w określonych celach (w tym przetwarzania związanego z „kampaniami marketingowymi”, jeżeli takowe są prowadzone). Na żądanie, Serwisy przekażą osobom, których dane dotyczą, opis istotnych postanowień takiej umowy w zakresie wymaganym przez prawo. Osoby, których dane dotyczą powinny z reguły dochodzić swoich praw od lokalnego Serwisu. Jednak osoba, której dane dotyczą, pozostaje uprawniona do dochodzenia swoich praw związanych z ww. czynnościami także od Mercedes-Benz AG lub MBPL.

    

   2.6       Inni odbiorcy danych osobowych

    

   Mercedes-Benz AG regularnie ujawnia dane osobowe będące częścią opisanych powyżej procesów wyłącznie ograniczonej liczbie osób pełniących specjalne role, które mają dostęp do danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania ich odpowiednich zadań. Dotyczy to nie tylko pracowników Mercedes-Benz AG, ale także wykonawców, odpowiednich dostawców usług dla działów zasobów ludzkich, IT i finansów, konsultantów, audytorów, księgowych lub organizacji finansowych, o ile dane opisane powyżej są niezbędne do wykonania odpowiednich zadań.

    

   W wyjątkowych przypadkach możemy również przekazywać dane osobowe organom ścigania, agencjom rządowym lub organom regulacyjnym w zakresie wymaganym przez prawo.

    

   Dane osobowe przesyłane Mercedes-Benz AG w ramach powyższych procesów mogą być także przekazywane spółkom grupy Mercedes-Benz AG. 

    

   3.       Transgraniczne przekazywanie danych

    

   W kontekście opisanych Usług Posprzedażowych dane osobowe będą co do zasady przetwarzane wyłącznie na terytorium UE/EOG. Wyjątkowo może się zdarzyć, że dostęp do danych zbieranych przez Mercedes-Benz AG lub MBPL mogą mieć także usługodawcy obsługujący dla nas systemy w krajach pozaeuropejskich, do celów rozwijania, obserwacji i zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz do zapewnienia jakości (zob. ust. 2.2 powyżej), w przypadku konserwacji lub naprawy systemów. Nie dochodzi do aktywnego przetwarzania tych danych przez naszych usługodawców; dostępu nie można wykluczyć wyłącznie z przyczyn organizacyjnych. Obecnie korzystamy z usług usługodawcy w Indiach do obsługi systemów wykorzystywanych do ww. celów. W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane poza EOG, stosujemy zasadniczo tzw. standardowe klauzule umowne UE, które są dostępne na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. Aby uzyskać więcej informacji na temat istniejących gwarancji zgodnie z art. 46 RODO, prosimy o kontakt z Mercedes-Benz AG na podany adres do kontaktu. 

    

   4.       Brak wymogu podania danych osobowych

    

   Podanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest zasadniczo dobrowolne i zazwyczaj nie ma ustawowego ani umownego obowiązku przekazywania danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą. W przypadku nieprzekazania danych osobowych (np. numeru VIN), usługi lub ich elementy mogą nie być w odpowiedni sposób realizowane. W wyjątkowych przypadkach dane osobowe mogą być wymagane zgodnie z prawem (np. w przypadku wycofania produktu z rynku).

    

   5.       Bezpieczeństwo

    

   Twój Serwis, MBPL i Mercedes-Benz AG posiadają odpowiednie, najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa służące do ochrony danych osobowych znajdujących się pod kontrolą Serwisu, MBPL lub Mercedes-Benz AG przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą. Na przykład udoskonalamy odpowiednie polityki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności i poddajemy je okresowym przeglądom, a do danych osobowych mają dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy. Chociaż nie możemy zapewnić ani zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany informacji, podejmujemy wszelkie niezbędne środki aby temu zapobiec.

    

   6.       Przechowywanie danych

    

   Serwisy, MBPL i Mercedes-Benz AG starają się przetwarzać dane osobowe zebrane od osób, których dane dotyczą, w ramach usług opisanych w niniejszej Polityce wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów przetwarzania. Jeżeli niniejsza Polityka nie określa konkretnych okresów przechowywania, dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały one zebrane oraz, w stosownych przypadkach, tak długo, jak jest to wymagane przez ustawowe wymogi dotyczące przechowywania (łączny okres przechowywania może wynosić do 10 lat licząc od dnia wymagalności roszczeń).

    

   7.       Prawa osób, których dane dotyczą

    

   Zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do osoby, której dane dotyczą (niezależnie od tego, czy jest ona pracownikiem lub innym przedstawicielem Serwisu lub MBPL, albo klientem (końcowym)), osoba, której dane dotyczą, może być uprawniona do wykonywania niektórych lub wszystkich spośród następujących praw wobec któregokolwiek z administratorów:

   ·            żądanie dostępu do przechowywanych danych osobowych, w tym informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych, jak również potencjalnych okresów przechowywania danych;

   ·            żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, np. z uwagi na fakt, że (i) są one niekompletne lub niedokładne, (ii) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub (iii) cofnięto zgodę stanowiącą podstawę przetwarzania;

   ·            odmówienie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz cofnięcie takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności przetwarzania, których dokonano przed jej cofnięciem;

   ·            wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to związane z marketingiem bezpośrednim;

   ·            wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w określonych okolicznościach, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, przekazuje odpowiedniemu administratorowi informacje na temat swojej szczególnej sytuacji. Po dokonaniu oceny faktów przedstawionych przez osobę, której dane dotyczą, odpowiedni administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych tej osoby lub przedstawi jej uzasadnione powody dalszego przetwarzania;

   ·         podjęcie działań prawnych w związku z potencjalnym naruszeniem praw osoby, której dane dotyczą, dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, jak również wnoszenie skarg do właściwych organów regulacyjnych ds. ochrony danych (np. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); i/lub

   ·         żądanie (i) otrzymania danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą, od odpowiedniego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz (ii) przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony poprzedniego administratora; jeżeli jest to technicznie wykonalne, osoba, której dane dotyczą, może zażądać przesłania danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez poprzedniego administratora.

    

   Osoby, których dane dotyczą, mogą (i) wykonywać prawa, o których mowa powyżej, lub (ii) zadawać pytania, lub (iii) zgłaszać skargi dotyczące przetwarzania danych, kontaktując się z odpowiednim administratorem. Należy pamiętać, że prawa osób, których dane dotyczą mogą podlegać dalszym ograniczeniom zgodnie z prawem lokalnym. Prawa osób, których dane dotyczą, będą zatem ograniczone do zakresu przewidzianego w takich przepisach krajowych (np. prawo dostępu do danych w przypadku sprzecznych praw osób trzecich albo w celu          ochrony niektórych tajemnic handlowych).

    

   Dane kontaktowe Mercedes-Benz AG znajdują się poniżej.

    

   8.       Kontakt z Mercedes-Benz AG lub jej inspektorem ochrony danych

    

   Osoby, których dane dotyczą, mogą zgłaszać wszelkie pytania, obawy lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki albo żądania dotyczące ich danych osobowych pocztą elektroniczną na adres odpowiedniego Serwisu i/lub MBPL (ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com) albo ich inspektora ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony. Jeżeli chcesz skontaktować się z Mercedes-Benz AG, prosimy zwrócić się do inspektora ochrony danych Mercedes-Benz AG.

    

   Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Mercedes-Benz AG za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres data.protection@mercedes-benz.com lub listownie, na adres: Mercedes-Benz AG, Konzernbeauftragter für den Datenschutz, HPC E600, 70546 Stuttgart, Niemcy.

    

   Informacje przekazywane przez osobę, której dane dotyczą kontaktującą się z nami i/lub z MBPL albo z Serwisami będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojego wniosku i zostaną usunięte po jego realizacji; nie ma dalszego obowiązku umownego ani prawnie uzasadnionego interesu do przechowywania lub przetwarzania takich danych. Jeżeli obowiązują ustawowe okresy przechowywania, odpowiednie dane będą przechowywane zgodnie z tymi okresami.

    

   9.       Pozostałe informacje

    

   Jeżeli nie otrzymaliśmy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, to pozyskaliśmy je od jednego z Serwisów, MBPL lub MBAG.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”)..

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

   Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do:

   ·       pracy na stanowisku na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 221 i następne Kodeksu pracy; art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych niewymienionych w art. 221 i następne Kodeksu pracy) lub

   ·       zawarcia i wykonywania umowy cywilno-prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte dokumentach aplikacyjnych oraz w toku rekrutacji w tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Jakie dane możemy zbierać ze źródeł publicznie dostępnych:

   W ramach rekrutacji możemy zbierać Twoje publicznie dostępne dane z portali zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn). Są to upublicznione przez Ciebie na tych portalach informacje dotyczące m.in. Twojego doświadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk, wykształcenia, publikacji oraz znajomości języków obcych.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratorowa,

   ·       świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze dla Administratora,

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

   ·       podmiotom powiązanych z Administratorem w kraju i za granicą,

   ·       spółkom z grupy Mercedes-Benz;

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 9 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a następnie usuwane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Nie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nie podanie przez Ciebie Twoich danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  • Przetwarzanie danych osobowych - umowa użyczenia pojazdu

   Przetwarzanie danych osobowych - umowa użyczenia pojazdu.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”)

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   ·       wynikających z obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to znaczy:

   o    weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu,

   ·       weryfikacji na listach embarg  wynikających z obowiązku przeprowadzenia kontroli eksportu towarów

   ·       wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

   o    weryfikacji wiarygodności kredytowej;

   o    weryfikacji pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy

   o    monitoring pojazdu za pomocą usługi MercedesMe lub/i VanPro mamy uzasadniony interes w monitoringu pojazdu, np. w przypadku awarii, wypadku lub jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie kradzieży lub defraudacji pojazdu.

   o    procesu wewnętrznych kontroli i audytów

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

   dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności;

   Dane pojazdu: m.in. aktualna pozycja, przebyta trasa, stan techniczny pojazdu itp.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   - świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   - dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

   - dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

   - świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,,

   - podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   - spółkom z grupy Mercedes-Benz,

   - sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   - organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych w przypadki realizacji transakcji płatniczych w ramach tej umowy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny i do Indii. Powyższy transfer danych został uregulowany oraz zabezpieczony Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Grupy Mercedes-Benz. Mogą Państwo poprosić o informację o zasadach ochrony dotyczących Państwa danych pod adresem: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dla niektórych roszczeń czas może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

   Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.

   Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z tymi kanałami w celu uzgodnienia przekazania / odbioru pojazdu.

  • Przetwarzanie danych osobowych przy korzystaniu z formularzy kontaktowych i wysyłce newsletterów

   Przetwarzanie danych osobowych przy korzystaniu z formularzy kontaktowych i wysyłce newsletterów.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       procesowania Twojego zapytania / zgłoszenia do wybranego przez Ciebie autoryzowanego Dealera /Serwisu Mercedes-Benz; w celu realizacji zgłoszonego przez Ciebie zapytania - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   ·       w celu wsparcia realizacji zgłoszonych zapytań a tym samym utrzymywania i zwiększania zadowolenia naszych Klientów - na podstawie naszego uzasadnionego interesu  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   ·       świadczenia usługi Newslettera - na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej i świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   ·       komunikacji follow-up w celu monitorowania jakości obsługi klienta - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: przetwarzanie nagrań głosowych - na podstawie twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

   ·       obsługi LiveChat na stronie internetowej - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   ·       przeprowadzania analiz oraz statystyk rynkowych w tym analiz potrzeb klientów oraz w celach raportowania - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   ·       zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie w formularzu dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, VIN pojazdu, nr. rejestracyjny pojazdu, w przypadku usług call center nagranie rozmowy telefonicznej, oraz w przypadku korzystania z LiveChat dodatkowo: zapis czatu,  status czatu, ocena czatu, dane: przeglądarki, systemu operacyjnego, urządzenia końcowe, odwiedziny strony, adres URL, adresy IP, czas trwania i data czatu, geolokalizacja (dobrowolna i opcjonalna), pliki, które zostały przez Ciebie udostępnione operatorowi podczas czatu, inne dane, które przekazałeś do Userlike.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   ·       świadczącym usługi call center dla Administratora, w tym celu Administrator zlecił prowadzenie Call Center firmie: S 800 CUSTOMER SERVICE PROVIDER SRL z Rumunii;

   ·       podmiotom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz, w szczególności spółce Mercedes-Benz Romania S.R.L. z Rumuni.

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

   ·       podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   ·       podmiotom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz,

   ·       sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji podanych celów. Dane dotyczące procesowania formularzy zgłoszeniowych  nie dłużej niż 6 miesięcy.  Dane z nagrań rozmów telefonicznych przez okres 90 dni. Dane z LiveChat przez okres 7 dni. Dane w systemie marketingowym CRM będą przechowywane przez 6 miesięcy, gdy nie wyraziłeś/łaś zgody lub do odwołania Twojej zgody. Dane przetwarzane w celu wysyłki Newsletterów będą przechowywane przez okres trwania kampanii produktowej.

   Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego zapytania / zgłoszenia.

  • Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba prawna

   Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba prawna.

   Kto jest Administratorem Państwa danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych, Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – nie dotyczy podwykonawców Kontrahenta);

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w tym weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu (nie dotyczy osób kontaktowych Kontrahenta)

   ·       wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (dotyczy podwykonawców Kontrahenta);

   o    zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

   o    weryfikacji pod kątem przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy (nie dotyczy osób kontaktowych Kontrahenta)

   o    procesu wewnętrznych kontroli i audytów

    

   Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać:

   ·       w przypadku osób kontaktowych oraz osób reprezentujących Kontrahenta:

   dane osobowe np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

   ·       w przypadku podwykonawców Kontrahenta

   dane osobowe np.: imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

    

   Komu przekazywane są Państwa dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom: 

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi księgowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi archiwizacji dla Administratora

   ·       działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem;

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;

   ·       świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora;

   ·       podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą;

   ·       spółkom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz;

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Czy Państwa dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny oraz do Indii (nie dotyczy podwykonawców i osób reprezentujących Kontrahenta).

   Powyższy transfer danych został uregulowany oraz zabezpieczony Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Grupy Mercedes-Benz, w przypadku transferu pomiędzy spółkami grupy Mercedes-Benz, oraz umowami zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w przypadku transferu do zewnętrznych odbiorców danych. Mogą Państwo poprosić o informację o zasadach ochrony dotyczących Państwa danych pod adresem: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  

    

   Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

   Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres trzech lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia. 

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.

   Podanie przez Kontrahenta danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Kontrahentem tymi kanałami. 

    

   Jakie jest źródło Państwa danych osobowych?

   Dane osobowe osób kontaktowych, osób reprezentujących oraz podwykonawców Kontrahenta zostały pozyskane przez Administratora od Kontrahenta.

  • Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba fizyczna

   Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba fizyczna.

   1.        Kto jest Administratorem Państwa danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557.;

    

   W zakresie przetwarzania danych podstawowych kontrahenta podanych w pkt 4 a. dane są współadministrowane na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy następującymi Administratorami:  

   Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1,  KRS: 0000740228, NIP: 522-31-31-109, REGON: 380758952; BDO 000108923;

   Mercedes-Benz Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS: 0000138030, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103; BDO: 000021557;

   Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS: 0000162206, NIP: 527-24-09-651, REGON: 015467663;  BDO: 000080108;

   Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o. z siedzibą w 41-209 Sosnowiec, ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS:  0000243574,  NIP: 5222790666, REGON: 140301871;  BDO 000001869.

    

   2.        Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych oraz zasadniczych uzgodnień pomiędzy Administratorami można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail:

   Mercedes-Benz Trucks Polska: ochrona-danych-mbtpolska@daimlertruck.com

   Mercedes-Benz Polska: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  

   Mercedes-Benz Warszawa: ochronadanych-mbw@mercedes-benz.com  

   Mercedes-Benz Sosnowiec: info-mbs@mercedes-benz.com  

    

   3.        Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?

   Wspólne cele przetwarzania danych przez administratorów:

   ·       wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    w celu umożliwienia efektywnego i spójnego zarządzania bazą podstawowych danych kontrahentów w tym ograniczenia ilości dokumentacji wymaganej wewnętrznymi procedurami korporacyjnymi (nie dotyczy osób kontaktowych i podwykonawców Kontrahenta).

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w tym weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu (nie dotyczy osób kontaktowych Kontrahenta)

    

   4.        Cele przetwarzania przez Mercedes-Benz Polska:

   ·       wykonanie umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - nie dotyczy podwykonawców Kontrahenta);

   ·       realizacja wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   ·       wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    wykonanie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dotyczy podwykonawców Kontrahenta);

   o    zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń,

   o    weryfikacja wiarygodności kredytowej (nie dotyczy osób kontaktowych i reprezentujących Kontrahenta oraz podwykonawców Kontrahenta),

   o    procesu wewnętrznych kontroli i audytów

    

   5.        Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać:

   a)      w przypadku danych Kontrahenta:

   dane osobowe np.: imię, nazwisko, dane adresowe, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, dane dokumentu tożsamości, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), numer konta bankowego;

   b)      w przypadku osób kontaktowych wskazanych przez Kontrahenta:

   dane osobowe np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

   c)      w przypadku podwykonawców Kontrahenta

   dane osobowe np: imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

    

   6.        Komu przekazywane są Państwa dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi księgowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi archiwizacji dla Administratora

   ·       działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem;

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;

   ·       świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora;

   ·       podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą;

   ·       spółkom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz,

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   7.        Czy Państwa dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny oraz do Indii (nie dotyczy podwykonawców i osób reprezentujących Kontrahenta).

   Powyższy transfer danych został uregulowany oraz zabezpieczony Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Grupy Mercedes-Benz, w przypadku transferu pomiędzy spółkami grupy Mercedes-Benz, oraz umowami zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w przypadku transferu do zewnętrznych odbiorców danych. Mogą Państwo poprosić o informację o zasadach ochrony dotyczących Państwa danych pod adresem: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com

    

   8.        Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

   Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres trzech lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   9.        Jakie prawa Państwu przysługują?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   10.      Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.

   Podanie przez Kontrahenta danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Kontrahentem tymi kanałami.

    

   11.      Jakie jest źródło Państwa danych osobowych?

   Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących oraz podwykonawców Kontrahenta zostały pozyskane przez Administratora od Kontrahenta.

  • Przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi infolinii serwisowej

   Przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi infolinii serwisowej.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       wykonania usług serwisowych oraz innych usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   ·       wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową, oraz badania satysfakcji klientów,

   ·       stałej poprawy jakości obsługi klienta, w tym: przetwarzanie nagrań głosowych dla wewnętrznych celów szkoleniowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

                    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, numer telefonu, adres e-mail, nagranie rozmowy telefonicznej oraz dane dotyczące pojazdu (np. przebieg, VIN, model);

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

   ·       podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   ·       podmiotom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz,

   ·       sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia. Dane z nagrań rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres 90 dni.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub anonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zrealizować Twojego zgłoszenia.

  • Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu reklamacji

   Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu reklamacji.

   Kto jest Administratorem Państwa danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych, Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

   o    to jest rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

   o    weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu,

   ·       wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

   o    weryfikacji udziału w praniu brudnych pieniędzy

    

   Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak np.: nazwa prowadzonej działalności, imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, numer telefonu, adres e-mail; dane dotyczące pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej), jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

    

   Komu przekazywane są Państwa dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom: 

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi księgowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi archiwizacji dla Administratora

   ·       działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem;

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;

   ·       podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą;

   ·       spółkom z grupy Mercedes-Benz;

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

   Dane przetwarzane na potrzeby rozpatrzenia reklamacji będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.  Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie prawa Państwu przysługują?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli rozpatrzeć zgłoszenia reklamacyjnego.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie szkoleniowym

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie szkoleniowym.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       w stosunku do uczestników szkoleń gdy dokonują zgłoszenia bezpośrednio oraz w stosunku do osób ich zgłaszających – art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. w związku z koniecznością realizacji umowy udziału w szkoleniach, której stroną jest podmiot  dokonujący zgłoszenia osób do szkolenia, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji szkoleń, w szczególności:

   o    w związku z przekazywaniem informacji dot. miejsca, terminu i formy szkolenia, prawidłowej rejestracji, wydawania zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu, ustalaniu obecności, organizacji pobytu szkoleniowego itp.

   o    oraz w przypadku pracowników autoryzowanych dealerów/ serwisów MB w celu dokumentacji kwalifikacji pracowników

   ·       wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

   o    weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy (nie dotyczy pracowników podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe),

   o    raportowania i analiz jakości szkolenia i spełnienia wymogów celowych

    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

   dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail,  gromadzone są dla wszystkich uczestników szkoleń, w przypadku pracowników autoryzowanych dealerów/ serwisów MB dodatkowo mogą być gromadzone dane: data urodzenia, stanowisko, historia szkoleń, historia zatrudnienia.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   - świadczącym usługi outsourcignowe oraz archiwizacyjne dla Administratora,

   - dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

   - świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

   - świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,

   - świadczącym usługi szkoleniowe i / lub badawcze dla Administratora,

   - świadczącym usługi hotelarskie oraz przewozowe i lotnicze,

   - świadczące usługi audytowe dla Administratora,

   - podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   - spółkom z grupy Mercedes-Benz,

   - sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   - organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W ramach procesu szkoleniowego dane osobowe nie będą przekazywane poza region Unii Europejskiej.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Dane będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany przepisami prawa i/lub wewnętrznymi procesami korporacyjnymi.

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub anonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

   Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu szkolenia. 

    

   Jakie jest źródło twoich danych osobowych?

   Dane osobowe osób zgłaszanych przez pracodawcę, zostały pozyskane przez Administratora od pracodawcy osoby zgłoszonej na szkolenie.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji praw RODO

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji praw RODO.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Cele przetwarzania danych przez Administratora:

   ·       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to znaczy: obsługi wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO (np. praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszalności danych itp.)

   ·       przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   - świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   - dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

   - świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,,

   - podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   - spółkom z grupy Mercedes-Benz,

   - sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   - organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby ewentualnych roszczeń będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli rozparzyć twojego wniosku.

    

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie administracji korespondencji firmy

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie administracji korespondencji firmy.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Cele przetwarzania danych przez Administratora:

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. w przypadku pism dotyczących identyfikacji danych technicznych i danych homologacyjnych pojazdów; dopuszczeń jednostkowych itp.

   ·       przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   - w celu  zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

   - archiwizacji dokumentacji;

   - procesu wewnętrznych kontroli i audytów.

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe podane w korespondencji jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   - świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   - dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

   - świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,,

   - podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   - spółkom z grupy Mercedes-Benz,

   - organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby ewentualnych roszczeń będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli rozparzyć twojego wniosku.