Informacje na temat Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy bardzo za zaufanie i przekazanie nam danych osobowych, których ochrona jest dla nas najwyższym priorytetem.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa.

Poniżej przygotowaliśmy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych procesów, w których możemy przetwarzać dane osobowe naszych: klientów, kontrahentów oraz kandydatów do pracy.

W razie pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych przez Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. prosimy o kontakt:

Pisemny:

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Koordynator Ochrony Danych Osobowych
Ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

lub na adres e-mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie sprzedaży pojazdów

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie sprzedaży pojazdów.

   Szanowni Państwo,

    

   poniższa informacja jest przeznaczona dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

   które przekazały swoje dane osobowe w związku z wnioskiem o zakup pojazdu i/lub zakupem pojazdu u autoryzowanego Dealera sieci Mercedes-Benz.

    

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

    

   Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·        wynikających z obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to znaczy:

   ·              weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu,

   ·              weryfikacji na listach embarg  wynikających z obowiązku przeprowadzenia kontroli eksportu towarów.

   ·        wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   ·              weryfikacji udziału w praniu brudnych pieniędzy,

   ·              przeprowadzania analiz oraz statystyk rynkowych w tym analiz potrzeb klientów oraz w celach raportowania,

   ·              obsługi procesu sprzedaży to jest np. określenia wysokości rabatu lub przygotowania oferty, przeprowadzania audytów, weryfikacji jakości obsługi klientów przez autoryzowanego dealera/serwis sieci Mercedes-Benz,

   ·              zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

   ·              procesu wewnętrznych kontroli i audytów

    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów możemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej,  dane adresowe, NIP, branża, segment, opis działalności, liczba pracowników, informacje na temat floty, historię wniosków rabatowych, konfigurację pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny pojazdu, dane dotyczące transakcji (data sprzedaży pojazdu, liczba pojazdów, status transakcji).

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   ·             świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   ·             dostarczającym usługi księgowe oraz audytorskie dla Administratora,

   ·             dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

   ·             świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

   ·             podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   ·             spółkom z grupy Mercedes-benz,

   ·             sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   ·             organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych dane Twojego pojazdu (numer VIN)  może być przekazywany poza Unię Europejską na Filipiny i do Indii. Aby chronić Twoje dane osobowe, zawarliśmy umowę z odbiorcą danych zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz poprosić o informację o określonych w tej umowie zasadach dotyczących Twoich danych pod adresem ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Okres przechowywania danych na cele weryfikacji na listach sankcyjnych, listach embarg oraz analizy ryzyka i weryfikacji pod kątem pod kątem wspierania terroryzmu lub prania brudnych pieniędzy wynosi 6 lat. Okres przechowywania danych na cele analiz oraz statystyk rynkowych, a także obsługi procesu sprzedaży wynosi 6  lat

   Dane przetwarzane w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń są przechowywane zgodnie z obowiązującymi okresami przedawnienia, przy czym okres przechowywania może ulec wydłużeniu lub zawieszeniu w przypadku ewentualnych postępowań;

   Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·        dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·        korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·        przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·        dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·        Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Skąd posiadamy Twoje dane osobowe?

   Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski.

    

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie obsługi posprzedażowej pojazdów

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie obsługi posprzedażowej pojazdów.

   Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) jest dostarczana przez Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Niemcy („Mercedes-Benz AG”, „my” lub „nas”) za pośrednictwem Twojego autoryzowanego partnera serwisowego Mercedes Benz (zwanego dalej „Dealerem”), który świadczy Usługi Posprzedażne (w szczególności naprawy, przeglądy i serwisowanie oraz usługi doradcze) na rzecz klientów Mercedes-Benz („Klienci”); Polityka jest również dostępna online na stronach internetowych Grupy Mercedes-Benz AG.
    

   Niniejsza Polityka zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez nas oraz przez spółki z naszej grupy (w tym przez nasze krajowe spółki handlowe lub generalnych dystrybutorów) danych osobowych, które otrzymujemy w związku z realizacją Usług Posprzedażnych. W tym celu my i/lub nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy dostarczają Dealerom specjalne systemy i aplikacje związane z obsługą posprzedażną, w których zbierane i przetwarzane są dane osobowe. Obejmują one systemy zawierające informacje techniczne, w których przetwarzany jest numer identyfikacyjny Twojego pojazdu („VIN”) oraz, w stosownych przypadkach, dalsze dane osobowe (np. na potrzeby elektronicznych katalogów części, instrukcji napraw, zarządzania zleceniami w ramach cyfrowego warsztatu lub automatycznego określania wysokości roszczeń i obliczania kosztów). Ponadto dane osobowe są przetwarzane przez rozwiązania diagnostyczne w celu wykrywania i usuwania usterek związanych z pojazdem, jak również przez inne aplikacje posprzedażne, np. w celu umożliwienia przyjmowania zleceń w ramach warsztatów cyfrowych (łącznie zwane „Usługami Posprzedażnymi”); każde z tych rozwiązań omówiono bardziej szczegółowo poniżej. Inne operacje przetwarzania, które nie zostały wyraźnie opisane w niniejszej Polityce, takie jak przetwarzanie danych osobowych:

    

   • w ramach zakupu samochodu osobowego lub dostawczego Mercedes-Benz („Sprzedaż”),
   • w procesie obsługi posprzedażnej kontrolowanym wyłącznie przez Twojego Dealera (np. własne systemy księgowe Dealera), lub
   • w celu korzystania z usług cyfrowych Mercedes-Benz AG, np. Mercedes me, lub przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania ze stron internetowych lub mobilnych aplikacji Dealerów i/lub Mercedes-Benz AG

    

   nie są objęte niniejszą Polityką i zostaną wyjaśnione – w zakresie wymaganym przepisami prawa – przez Dealerów lub Mercedes-Benz AG w politykach odpowiednich dla tych usług.


   Do celów niniejszej Polityki, termin „Dealer” („Dealerzy”) obejmuje autoryzowanych partnerów serwisowych, którzy zostali upoważnieni przez Mercedes-Benz AG, krajową spółkę handlową lub generalnego dystrybutora do korzystania z Usług Posprzedażnych marek Mercedes-Benz i smart.
    

   1. Administrator, osoba kontaktowa ds. zapytań dotyczących ochrony danych
    

   O ile w odpowiednich postanowieniach zawartych poniżej nie wskazano inaczej, administratorami danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólneStrona 2rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w kontekście Usług Posprzedażnych są – Dealerzy i/lub – w zależności od konkretnej operacji przetwarzania – odpowiednia krajowa spółka handlowa lub generalny dystrybutor Mercedes-Benz i/lub spółka Mercedes-Benz AG.

   Za obsługę techniczną i hosting Usług Posprzedażnych zwykle odpowiada Mercedes-Benz AG, a poza terytorium Niemiec Usługi są administrowane i odsprzedawane na poziomie lokalnym przez krajową spółkę handlową lub generalnego dystrybutora.

   W zależności od procesu, krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy i/lub Mercedes-Benz AG mogą także pełnić rolę podmiotu przetwarzającego wobec Dealerów. Jednakże, o ile niniejsza Polityka nie stanowi inaczej, krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy nie są z reguły zaangażowani w faktyczne świadczenie Usług ani związane z nimi przetwarzanie danych z perspektywy technicznej, ale działają jako administrator i/lub podmiot przetwarzający w stosunku do Dealerów na rynkach, ze względu swoją rolę odsprzedawcy Usług Posprzedażnych.

   W zakresie, w jakim Mercedes-Benz AG, nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy i odpowiedni Dealer przetwarzają dane osobowe w charakterze współadministratorów w wyżej wymienionym znaczeniu, podmioty te określiły swoje obowiązki w zakresie ochrony danych w umowie o ochronie danych. Na żądanie, Dealerzy przekażą osobom, których dane dotyczą, opis istotnych postanowień takiej umowy w zakresie wymaganym przez prawo.

   Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w szczególności jeżeli chciałbyś uzyskać dostęp do przetwarzanych danych osobowych lub skorzystać z dalszych praw (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ust. 8 poniżej), prosimy zwrócić się do swojego Dealera. Nie ma to wpływu na możliwość dochodzenia przez Ciebie przysługujących Ci praw wobec Mercedes-Benz AG i/lub odpowiednich krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów.

   2. Opis czynności przetwarzania: Kategorie danych osobowych, cel i podstawa prawna przetwarzania, odbiorcy danych osobowych


   2.1 Informacje ogólne dotyczące Usług Posprzedażnych Mercedes-Benz

   Mercedes-Benz AG albo krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy dostarczają Dealerom cyfrowe (i głównie internetowe) systemy obsługi posprzedażnej, które zasadniczo zawierają trzy podstawowe funkcje:

   Portal informacyjny dla Dealerów, dzięki któremu Dealer, poprzez wprowadzenie numeru identyfikacyjnego (VIN) Twojego pojazdu, może uzyskać odpowiednie informacje, np. informacje techniczne dotyczące podzespołów, instrukcje naprawy i inne informacje posprzedażne oraz, w zależności od funkcjonalności, inne dane osobowe, w celu wykonania Twojego zlecenia naprawy w sposób prawidłowy pod kątem technicznym oraz możliwe najefektywniejszy. Zapewniamy również systemy, które umożliwiają nam przetwarzanie Spraw dotyczących oceny ewentualnych roszczeń. Ponadto niektóre funkcje umożliwiają łączenie się poprzez sieć z innymi systemami Mercedes-Benz, np. Mercedes me (więcej informacji na temat konkretnych funkcji można znaleźć w ust. 2.2 poniżej).


   Świadcząc Usługi Posprzedażne, Dealerzy korzystają także z różnych usług diagnostycznych Mercedes-Benz AG, co umożliwia im m.in. analizę kodów błędów w Twoim pojeździe do celów wykrywania i usuwania usterek w ramach naprawy (zob. ust. 2.3 poniżej).


   Ponadto Mercedes-Benz AG albo nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy udostępniają Dealerom system służący do cyfrowego zarządzania przyjmowaniem zleceń warsztatowych (zob. ust. 2.4).


   Korzystając z tych danych, Mercedes-Benz AG albo nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy i ich pracownicy działają ściśle według zasady ograniczonego dostępu, a w celu zapewnienia, że dane te są przetwarzane zgodnie z określonymi celami, podjęto specjalne środki ostrożności.


   2.2 Przetwarzanie danych podczas korzystania z portalu informacyjnego dla Dealerów


   Części pojazdu i informacje dotyczące naprawy


   Szereg głównych aplikacji Mercedes-Benz AG umożliwia Dealerom wyszukiwanie (na podstawie numeru VIN) części pojazdu oraz informacji dotyczących instrukcji naprawy, możliwości modernizacji, kodów błędów i innych list kontrolnych, jak również informacji dotyczących czasu pracy niezbędnego do wykonania naprawy, cen (w tym uzgodnionych warunków), pakietów usług oraz dodatkowych informacji umożliwiających Dealerom dokładne oszacowanie kosztów i przeprowadzenie naprawy. Uzyskanie takich informacji dotyczących konkretnego typu pojazdu z odpowiednich systemów wymaga przetwarzania numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). Ponadto, w ramach szacowania kosztów naprawy Mercedes-Benz AG albo nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy oferują dealerom aplikację do automatycznego wykrywania uszkodzeń i proponowania kalkulacji kosztów („Określanie uszkodzeń i kalkulacja kosztów"). Oprócz numeru VIN, w tym kontekście przetwarzane są inne dane klienta, takie jak informacje o ubezpieczeniu (np. firma ubezpieczeniowa lub numer ubezpieczenia) oraz zdjęcia pojazdu wykonane przez Dealera. Zdjęcia te są anonimizowane (tzn. uniemożliwia się identyfikację osób, numerów rejestracyjnych itp. z wykorzystaniem oprogramowania) przed dalszym przetwarzaniem. Na podstawie przesłanych danych dealerzy otrzymują niewiążące sugestie dotyczące części zamiennych i czasu pracy niezbędnego do wykonania naprawy.


   Dane osobowe będą przekazywane Dealerom, aby umożliwić im przekazywanie klientom dokładnych szacunków i informacji dotyczących napraw, a tym samym aby umożliwić Dealerom wypełnianie ich zobowiązań umownych lub inicjowanie zawierania umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Mercedes-Benz AG, jako producent samochodów, zobowiązany jest zapewnić Dealerom oparty na VIN dostęp do określonych informacji technicznych dotyczących napraw, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 715/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w ramach Rozporządzenia (WE) nr 715/2007, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. W zakresie, w jakim dodatkowe informacje są udostępniane Dealerom za pośrednictwem odpowiednich systemów, Mercedes-Benz AG i/lub nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy przetwarzają przekazane w ten sposób dane osobowe w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 RODO, na rzecz odpowiednich Dealerów.


   W zakresie, w jakim Mercedes-Benz AG lub, w stosownych przypadkach, nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy przeprowadzają automatyczne wykrywanie uszkodzeń i proponowane kalkulacje kosztów w imieniu Dealerów, korzystają oni z usług dalszych podwykonawców przetwarzania w rozumieniu art. 28 RODO.


   Dane przetwarzane na potrzeby Określania uszkodzeń i kalkulacji kosztów mogą być również anonimizowane w ramach przetwarzania danych i wykorzystywane przez kolejnych usługodawców do ulepszania oprogramowania bazowego (algorytmu określania roszczeń i kalkulacji kosztów). Dane te nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Podstawę prawną tych działań stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na zwiększeniu wydajności i dokładności aplikacji i modeli obliczeniowych).


   Systemy przetwarzania Spraw dotyczących oceny roszczeń


   Dodatkowe funkcje umożliwiają przetwarzanie „Spraw dotyczących oceny roszczeń" (np. przypadków z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń pozagwarancyjnych), a także przetwarzanie innych rodzajów roszczeń o pokrycie kosztów (np. umów serwisowych). Odpowiednie przetwarzanie danych jest często konieczne, ponieważ na niektórych rynkach Mercedes-Benz AG działa w charakterze sprzedawcy pojazdu i gwaranta wobec Klienta, a w związku z tym musi otrzymywać dane osobowe Klienta w celach weryfikacji, obsługi i przetwarzania Spraw dotyczących oceny roszczeń. System obsługiwany przez Mercedes-Benz AG po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego (VIN) oraz innych danych dotyczących klienta (np. nazwisko, adres, dane dotyczące zakupów itp.) dostarcza Dealerom informacje na temat statusu umowy, wsparcia Klienta, naprawy i historii wypadków oraz informacje dotyczące stanu technicznego pojazdu i dokumentację.


   Mercedes-Benz AG lub, w stosownych przypadkach, nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy, przetwarzają dane osobowe przesyłane do systemu w celu umożliwienia dostępu do odpowiednich informacji, w tym przetwarzania Spraw dotyczących oceny i realizacji roszczeń i realizacji (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonywanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


   Mercedes-Benz AG albo nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy udostępniają dane osobowe Dealerom, aby mogli oni świadczyć usługi na rzecz Klientów oraz umożliwić przetwarzanie Spraw dotyczących oceny roszczeń, a także - w stosownych przypadkach - realizację tych roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonywanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


   W szczególności w przypadku procedury pozagwarancyjnej („goodwill”), dane osobowe przetwarzane są także w oparciu o prawnie uzasadniony interes Mercedes-Benz AG, naszych krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów (w stosownych przypadkach) i Dealerów, polegający na prowadzeniu sieciowego systemu obsługi odpowiednich zgłoszeń, w celu obsługi odpowiednich zgłoszeń klientów oraz zwiększania sprzedaży i satysfakcji klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przy ustalaniu odpowiednich interesów należy brać pod uwagę fakt, że Mercedes-Benz AG często występuje w roli sprzedawcy danego pojazdu w stosunku do klienta i - w zależności od relacji prawnej z klientem - może być adresatem roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, które mogą być przetwarzane w ramach usług Dealera.


   Cyfrowa książka serwisowa


   Mercedes-Benz AG zapewnia Klientom i Dealerom tzw. cyfrową książkę serwisową, która dostarcza informacji na temat stanu pojazdu, części niezbędnych do przeprowadzenia i zakończenia czynności konserwacyjnych, wcześniejszych napraw, modernizacji itp. Korzystanie z niej wymaga przetwarzania numeru VIN. W tym kontekście dalsze dane osobowe klientów nie będą przetwarzane przez Dealerów. Dealerzy przesyłają niektóre dane (np. dotyczące zrealizowanych napraw) do scentralizowanych systemów Mercedes-Benz AG, w celu umożliwienia dostępu do nich przez Mercedes-Benz AG, tego konkretnego Dealera lub innych Dealerów na późniejszym etapie Usług Posprzedażnych. Dokumentacja ta jest wymagana między innymi w celu wykazania, że przeprowadzono prace niezbędne do odbioru usług gwarancyjnych (np. inspekcje). Dostęp do cyfrowej książki serwisowej jest możliwy w każdym czasie za pośrednictwem portalu Mercedes me.


   Mercedes-Benz AG przekazuje dane osobowe Dealerom, aby umożliwić im przekazywanie klientom dokładnych szacunków i informacji dotyczących napraw, a tym samym aby umożliwić Dealerom wypełnianie wiążących ich zobowiązań umownych lub inicjowanie zawierania umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Ponadto Mercedes-Benz AG wykorzystuje te dane do oceny roszczeń z tytułu istniejącej rękojmi (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wykonywanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane będą również przetwarzane w scentralizowanych systemach w celu zwiększenia wydajności i niezawodności procesu naprawy i sprzedaży, dzięki dokładnym informacjom na temat stanu pojazdu i historii napraw, a tym samym podnoszenia jakości usług i satysfakcji Klienta, jak również w ramach rękojmi i odpowiedzialność za produkt (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


   Elektroniczna dokumentacja pojazdu


   Ponadto Mercedes-Benz AG dokumentuje status pojazdu (np. obecnie zainstalowane części, modernizacja oraz inne części wymagające dokumentacji itp.) na poziomie centralnym. Korzystanie z dokumentacji wymaga przetwarzania numeru VIN. Zwykle w tym kontekście dalsze dane osobowe Klientów nie są przetwarzane przez Dealerów. Dealerzy przechowują odpowiednie informacje (np. dotyczące zainstalowanych podzespołów) w systemach centralnych, aby umożliwić dostęp do nich na poziomie centralnym firmie Mercedes-Benz AG oraz, w razie konieczności, innym Dealerom.


   Dane osobowe są przetwarzane, aby umożliwić Dealerom przekazywanie swoim klientom dokładnych szacunków i informacji dotyczących napraw, a tym samym aby umożliwić Dealerom wypełnianie wiążących ich zobowiązań umownych lub inicjowanie odpowiednich umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Mercedes-Benz AG wykorzystuje te dane do spełnienia wymogów prawnych w zakresie m.in. bezpieczeństwa oferowanych produktów (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).


   Korzystanie z danych Klienta uzyskanych za pośrednictwem usług cyfrowych Mercedes Benz (np. Mercedes me)


   W przypadku korzystania z usług cyfrowych Mercedes-Benz AG, takich jak Mercedes me, które pomagają Tobie i Twojemu Dealerowi wcześniej rozpoznać, czy Twój pojazd musi już przejść przegląd albo czy stan Twojego pojazdu wskazuje na zużycie i/lub wymagana jest naprawa poszczególnych podzespołów. PodStrona 5warunkiem Twojej wcześniejszej zgody, dane techniczne dotyczące Twojego pojazdu mogą być przesyłane do odpowiedniego Dealera, który może je wykorzystać do zaproponowania odpowiednich prac serwisowych. Możesz także korzystać z usług cyfrowych Mercedes-Benz AG w celu zaplanowania swojej wizyty w warsztacie. Również w takim przypadku dane osobowe mogą być przekazywane do Twojego Dealera.


   Zakres przekazywanych danych może obejmować dane dotyczące pojazdu oraz inne powiązane dane osobowe, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), Twój identyfikator klienta, numer tablicy rejestracyjnej, Twoje imię i nazwisko oraz adres, dane dotyczące komunikacji (np. adres e-mail, nr telefonu, skrzynka odbiorcza w usłudze Mercedes me), data urodzenia, dalsze dane dotyczące umowy (np. informacje o aktywnych usługach cyfrowych i ich funkcjach), jak również dodatkowe dane dotyczące pojazdu, takie jak status pojazdu, przeprowadzone działania serwisowe i konserwacyjne, dalsze informacje wykorzystywane przez Dealera do realizacji i wspierania napraw i usług warsztatowych.


   Mercedes-Benz AG i Dealerzy przetwarzają odpowiednie dane osobowe, aby powiązać usługi cyfrowe z odpowiednimi Usługami Posprzedażnymi, w celach administracyjnych i w celu przesyłania ofert Klientowi. Przetwarzanie ma miejsce, jeżeli Klient aktywował określone funkcje w usługach cyfrowych, a tym samym wyraził zgodę na świadczenie odpowiednich usług (np. na otrzymywanie informacji o zaplanowanych lub zalecanych pracach konserwacyjnych; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub, w zależności od usługi lub funkcjonalności, na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


   Niektóre dane szczegółowe mogą być przetwarzane przez Mercedes-Benz AG w celu doskonalenia produktów, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody w danej usłudze (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W innych przypadkach, w których nie zażądano takiej zgody, podstawą do przetwarzania danych przez Mercedes-Benz AG jest prawnie uzasadniony interes Mercedes-Benz AG, polegający na doskonaleniu swoich produktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


   W przypadku używania danych do zwiększenia wydajności procesu naprawy poprzez dostarczanie aktualnych informacji na temat stanu pojazdu i historii napraw, dane są wykorzystywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Mercedes-Benz AG lub odpowiedniego Dealera (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


    

   Pomoc techniczna i informacje zwrotne

   Ponadto Mercedes-Benz AG lub, w stosownych przypadkach, nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy dostarczają Dealerom różne systemy i usługi wsparcia w celu ułatwienia im korzystania z systemów. W przypadku zapytań o pomoc techniczną może dochodzić do przekazywania danych dotyczących Klienta (tj. numeru VIN, danych dotyczących pojazdu, danych dotyczących systemu i danych z dziennika błędów, identyfikatora klienta itp.), jeżeli jest to konieczne do naprawienia błędu systemu, a co za tym idzie do (dalszej) realizacji zamówienia klienta. Mercedes-Benz AG zapewnia Dealerom taką pomoc bezpośrednio w oparciu o stosunki umowne wynikające z umowy powierzenia przetwarzania danych w rozumieniu art. 28 RODO. Na większości rynków firma Mercedes-Benz AG sama korzysta z usług jednego lub większej liczby podwykonawców przetwarzania (obecnie jest to Centrum Obsługi Klienta Maastricht N.V., Holandia), którzy otrzymują i przetwarzają odpowiednie dane w celu świadczenia pomocy technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych klienta przez Dealerów jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność przetwarzania do wykonania umowy naprawy.


   2.3 Narzędzia i usługi diagnostyczne


   Mercedes-Benz AG zapewnia Dealerom określone systemy i aplikacje diagnostyczne. Za pośrednictwem specjalnego sprzętu i oprogramowania, które łączy się bezpośrednio z pojazdem, dane osobowe mogą być również pozyskiwane i analizowane z pojazdu i przesyłane do odpowiednich systemów Mercedes-Benz AG.

   System ten obejmuje następujące funkcje:


   Diagnostyka pojazdu i błędów


   W ramach naprawy, z pojazdu pobierane są tzw. kody błędów i dane analityczne (wskazujące np. czas wystąpienia błędu), które są przesyłane do systemów Mercedes-Benz AG, a te z kolei przekazują DealeromStrona 6zwrotne protokoły i raporty w celu wspierania procesów naprawy. Raporty te pomagają Dealerom odnaleźć źródło błędu, określić sposób ich naprawy oraz ustalić, czy w danym pojeździe można zainstalować konkretną część lub podzespół. Przetwarzane dane osobowe obejmują dane Klienta, takie jak numer identyfikacyjny (VIN), jak również kody błędów i dane analityczne dotyczące danego pojazdu. Zwykle w tym kontekście nie dochodzi do przetwarzania innych danych osobowych. Mercedes-Benz AG następnie przechowuje te dane w swoich systemach, aby móc z nich korzystać w celu tworzenia zwrotnych dzienników i raportów do celów zapytań diagnostycznych kierowanych przez innych Dealerów oraz w celu poprawy jakości rekomendacji przekazywanych Dealerowi. Na podstawie zlecenia naprawy może się zdarzyć, że niektóre jednostki sterujące zostaną wymienione. Wyłącznie podczas wizyty w warsztacie, te jednostki sterujące łączą się z wewnętrzną bazą danych Mercedes-Benz w celu zainstalowania oprogramowania, które należy do standardowego zakresu obsługi pojazdu i jest wymagane do jego prawidłowego funkcjonowania.


   Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jako że przetwarzanie jest stale niezbędne do realizacji zleceń naprawy. Podstawą dalszego przechowywania i wykorzystywania danych do przyszłych badań diagnostycznych jest prawnie uzasadniony interes Dealerów i Mercedes-Benz AG, polegający na uzyskiwaniu rekomendacji, które są możliwie najdokładniejsze w kontekście diagnozy, a co za tym idzie, poprawa jakości naprawy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes).


   Rozwijanie, monitorowanie i bezpieczeństwo produktu, obrona produktu i zapewnianie jakości


   Dane wymienione w sekcji „Narzędzia i usługi diagnostyczne” będą przetwarzane przez Mercedes-Benz AG również w celu analizy służącej ulepszaniu i rozwijaniu produktów (w szczególności części samochodowych, oprogramowania pojazdów, usług takich jak Mercedes me connect), jak również wewnętrznych procesów i systemów, w celu kontroli ryzyka i kosztów oraz w celu monitorowania produktów, zapewnienia bezpieczeństwa i jakości.


   Oprócz wyżej wymienionych danych, bezpośrednio do Mercedes-Benz AG przesyłane są dalsze dane dotyczące pojazdu, takie jak numer VIN oraz specjalne dane dotyczące obciążenia części i podzespołów danego pojazdu (tzw. zbiorcze dane dotyczące obciążenia), w celu ich oceny i wykorzystania do ww. zastosowań. Dane te są zbierane automatycznie za pośrednictwem odpowiedniego sprzętu / oprogramowania diagnostycznego natychmiast po podłączeniu go do pojazdu. Dealerzy nie mają dostępu do tych danych ani kontroli nad tym procesem. Mercedes-Benz AG ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednie zbieranie i późniejsze przetwarzanie danych w ww. celach.


   Ponadto Mercedes-Benz AG wykorzystuje te dane do prowadzenia typowych ocen posprzedażnych i analizy biznesowej (np. w celu sprawdzenia rentowności działań, usług i produktów Mercedes-Benz AG lub ustalenia, ile produktów określonego typu sprzedano w danym kraju, albo w celu zatwierdzenia modeli cenowych).


   W celu przeprowadzenia opisanych powyżej analiz i ocen w ramach Mercedes-Benz AG, dane te mogą być uzupełnione innymi znanymi Mercedes-Benz AG informacjami na temat przekazywanego pojazdu, jego modelu, serii, wyposażenia lub jego części i podzespołów, jak również danymi zebranymi w tym samym celu ale w innym miejscu (np. Mercedes me connect, informacje o produkcji i dostawach, usługi i produkty Mercedes-Benz AG).


   Przesyłane dane mogą być również wykorzystywane przez Mercedes-Benz AG w formie zanonimizowanej do innych celów przetwarzania, np. do celów statystycznych, analiz biznesowych, a także analiz służących kontroli działalności i kosztów, ulepszaniu produktów oraz usprawnianiu procesów wewnętrznych i sprzedażowych. W takim przypadku identyfikacja konkretnej osoby na podstawie tych danych nie jest już możliwa.


   Ponadto Mercedes-Benz AG zastrzega sobie prawo do korzystania z danych opisanych w niniejszej sekcji „Narzędzia i usługi diagnostyczne” w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami wniesionymi przez Ciebie lub przez osoby trzecie przeciwko Mercedes-Benz AG lub jednej z naszych spółek powiązanych z tytułu gwarancji, rękojmi lub na innej podstawie, w związku z (domniemaną) wadą naszych produktów lubStrona 7usług (np. aby móc wykorzystać te dane w celu udowodnienia, że produkt nie był wadliwy; „obrona produktu”).


   Podstawą prawną opisanych powyżej czynności przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Mercedes-Benz AG polegający na rozwijaniu produktów, kontroli działalności i kosztów w ramach Grupy, monitorowaniu produktów i bezpieczeństwa, a także obronie produktów (oraz obronie prowadzonej w innych postępowaniach sądowych i pozasądowych) oraz zapewnianiu odpowiedniego poziomu jakości oferowanych Usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), chyba że w poszczególnych przypadkach istnieją już odpowiednie zobowiązania prawne dotyczące zbierania i przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).


   Wsparcie systemowe


   Mercedes-Benz AG zapewnia Dealerom wsparcie w zakresie korzystania z usług. Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych w tym kontekście, obejmuje ono odpowiednie czynności przetwarzania w ramach wyżej opisanej funkcjonalności.


   2.4 Mobilne i elektroniczne procesy i aplikacje do obsługi zleceń


   Mercedes-Benz AG lub, w stosownych przypadkach, nasze krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy udostępniają Dealerom elektroniczny system do przyjmowania zleceń i zarządzania nimi. System umożliwia Dealerom realizację wraz z Tobą procedur warsztatowych w formie elektronicznej (bez użycia papieru) i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (np. iPad). Programy wykorzystywane do tego celu pozwalają na cyfrowe zarządzanie procedurami warsztatowymi oraz umożliwiają klientom cyfrowe podpisywanie zleceń warsztatowych i innych zleceń klientów (w tym rozszerzeń tych zleceń). Urządzenia mobilne można również wykorzystywać do robienia i zapisywania zdjęć pojazdu (np. uszkodzeń, jakie należy naprawić) bezpośrednio w trakcie przyjmowania zlecenia. Ponadto w ramach elektronicznego procesu warsztatowego mogą być przechowywane dzienniki diagnostyczne, sesje diagnostyczne i elektroniczne zlecenia klientów.


   Dane osobowe przetwarzane w tym celu to np. numer tablicy rejestracyjnej, imię i nazwisko, adres, dane komunikacyjne (np. e-mail, telefon), data urodzenia, zdjęcia pojazdu, obraz elektronicznego podpisu klienta oraz wszelkie inne dane, którymi dysponuje Mercedes-Benz AG (np. Mercedes me; patrz wyżej).


   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podstawowa umowa o świadczenie usług warsztatowych zawarta z Dealerem lub odpowiednie zainicjowanie takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


   2.5 Komunikacja cyfrowa, faktury i noty kredytowe; obsługa płatności


   Mercedes-Benz AG udostępnia Dealerom systemy do cyfrowej komunikacji z klientami, przesyłania faktur oraz elektronicznej obsługi płatności za zamówienia klientów. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane w tym celu obejmują np. dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail), identyfikator klienta, dane dotyczące faktury, a także dane dotyczące obsługi płatności i statusu płatności.


   Mercedes-Benz AG obsługuje i zarządza niezbędnymi aplikacjami w imieniu poszczególnych dealerów w drodze przetwarzania danych, przy czym Mercedes-Benz AG korzysta z usług dostawców usług technicznych w celu obsługi odpowiednich systemów technicznych.


   Ze strony dealera, podstawą zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy albo zawarcie podstawowej umowy o świadczenie usług warsztatowych z odpowiednim klientem lub odpowiednie zainicjowanie takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).


   2.6 Opracowywanie statystyk dot. użytkowania


   Mercedes-Benz AG wykorzystuje dane osobowe przesyłane w kontekście ust. 2.4 i 2.5 oraz inne dane osobowe przesyłane do Mercedes-Benz AG (np. w ramach rezerwowania wizyt online na odpowiedniej stronie internetowej krajowej spółki handlowej) również w celu tworzenia statystyk dot. użytkowaniaStrona 8Mercedes-Benz AG obsługuje i zarządza niezbędnymi aplikacjami częściowo w imieniu Dealerów lub lokalnych organizacji rynkowych w drodze przetwarzania danych, przy czym Mercedes-Benz AG korzysta z usług dostawców usług technicznych w celu obsługi odpowiednich systemów. Podstawą prawną przetwarzania danych w innych aspektach jest prawnie uzasadniony interes Mercedes-Benz AG obejmujący analizę biznesową i procesy kontrolne (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


   2.7 Posprzedażne badanie rynku
    

   W celu prowadzenia posprzedażnych badań rynku i wewnętrznych analiz biznesowych, Dealerzy oraz (w stosownych przypadkach) odpowiednia krajowa spółka handlowa lub generalny dystrybutor przesyłają Mercedes-Benz AG szczegółowe dane dotyczące posprzedażnych transakcji serwisowych, w tym numer faktury, numer identyfikacyjny (VIN), kod klienta, identyfikator Dealera, informacje dotyczące sprzedanych produktów, części lub usług, numer tablicy rejestracyjnej (tylko dla Wielkiej Brytanii), datę pierwszej rejestracji i przebieg pojazdu.


   Analityka biznesowa


   W oparciu o otrzymywane dane, Mercedes-Benz AG prowadzi standardowe posprzedażne badania rynku i analizy biznesowe również w imieniu odpowiednich Dealerów oraz krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów (np. aby określić wielkość sprzedaży konkretnego typu produktów w danym kraju albo zatwierdzić model cenowy). Pracownicy Mercedes-Benz AG, którym powierzono te zadania, nie mogą łączyć otrzymanych danych z osobą fizyczną. Wyniki uzyskane podczas tych działań ograniczają się do zagregowanych raportów, które nie zawierają żadnych danych osobowych.


   Firma Mercedes-Benz AG i jej pracownicy działają zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu i wprowadzili szczególne zabezpieczenia w celu zapewnienia przetwarzania tych danych zgodnie z określonymi celami ich wykorzystania (np. poprzez pseudonimizację danych przed ich wykorzystaniem do odpowiednich celów, jeżeli jest to w danym przypadku możliwe, zwykle jeżeli wynikiem tego działania są dane zagregowane).


   W celu przeprowadzenia opisanych powyżej analiz i ocen w ramach Mercedes-Benz AG, dane te mogą być uzupełnione innymi znanymi Mercedes-Benz AG informacjami na temat przekazywanego pojazdu, jego modelu, serii, wyposażenia lub jego części i podzespołów, jak również danymi zebranymi w tym samym celu ale w innym miejscu (np. Mercedes me connect, informacje o produktach i dostawach, produkty i usługi Mercedes-Benz AG).


   Przesyłane dane mogą być również wykorzystywane przez Mercedes-Benz AG w formie zanonimizowanej do innych celów przetwarzania, np. do celów statystycznych, analiz biznesowych, a także analiz służących kontroli działalności i kosztów, ulepszaniu produktów oraz usprawnianiu procesów wewnętrznych i sprzedażowych. W takim przypadku identyfikacja konkretnej osoby na podstawie tych danych nie jest już możliwa.


   Ponadto Mercedes-Benz AG zastrzega sobie prawo do korzystania z tych danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami wniesionymi przez Ciebie lub przez osoby trzecie przeciwko Mercedes-Benz AG lub jednej z naszych spółek powiązanych z tytułu gwarancji, rękojmi lub na innej podstawie, w związku z (domniemaną) wadą naszych produktów lub usług (np. aby być w stanie udowodnić, że produkt nie był wadliwy; „obrona produktu”).


   Podstawą prawną opisanych powyżej czynności przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Mercedes-Benz AG oraz krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów polegający na rozwijaniu produktów, kontroli działalności i kosztów w ramach Grupy, monitorowaniu produktów i bezpieczeństwa, a także obronie produktów (oraz obronie prowadzonej w innych postępowaniach sądowych i pozasądowych) oraz zapewnianiu jakości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w zakresie w jakim dla poszczególnych przypadków nie istnieją jeszcze odpowiednie zobowiązania prawne dotyczące zbierania i przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).


   Kampanie marketingowe


   Na niektórych rynkach Mercedes-Benz AG może przetwarzać powyższe dane w celu organizacji kampanii marketingu bezpośredniego i wspierania ich realizacji przez Dealerów i krajowe spółki handlowe (wStrona 9stosownych przypadkach) w ich imieniu. Firma Mercedes-Benz AG jest również odpowiedzialna za centralną administrację odpowiedniej kampanii marketingowej i wysyłkę materiałów marketingowych do odbiorców końcowych w imieniu i na rzecz ww. podmiotów. Wszelkie te czynności są wykonywane wyłącznie w imieniu Dealerów oraz krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów (w stosownych przypadkach) (przetwarzanie danych w imieniu administratora w rozumieniu art. 28 RODO).


   Inne analizy dotyczące sieci dealerskich


   Mercedes-Benz AG oraz krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy mogą przetwarzać powyższe dane w celu umożliwienia przeprowadzenia innych, bardziej specjalistycznych, analiz biznesowych (np. ocena i zatwierdzanie płatności prowizji dla poszczególnych Dealerów albo udzielanie Dealerom i krajowym spółkom handlowym (w stosownych przypadkach) wsparcia z wykorzystaniem analityki danych na jednym lub większej liczbie rynków, np. w celu określenia wieku pojazdu lub grupy pojazdów w oparciu o numer VIN).


   Podstawą prawną tych rodzajów przetwarzania byłyby prawnie uzasadnione interesy Mercedes-Benz AG i/lub krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów (w stosownych przypadkach) oraz Dealerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które polegają na prowadzeniu możliwie najbardziej wydajnych systemów sprzedaży.


   Umowa o ochronie danych i prawa osób, których dane dotyczą


   Mercedes-Benz AG, krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy oraz Dealerzy zawarli określony zbiór przepisów dotyczących przetwarzania i przesyłania między sobą danych, z zamiarem uregulowania korzystania z danych osobowych w określonych celach (w tym przetwarzania związanego z „kampaniami marketingowymi”, jeżeli takowe są prowadzone). Na żądanie, Dealerzy przekażą osobom, których dane dotyczą, opis istotnych postanowień takiej umowy w zakresie wymaganym przez prawo. Osoby, których dane dotyczą powinny z reguły dochodzić swoich praw od lokalnego Dealera. Jednak osoba, której dane dotyczą, pozostaje uprawniona do dochodzenia swoich praw związanych z ww. czynnościami także od Mercedes-Benz AG albo właściwych krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów.


   2.8. Rozwijanie, monitorowanie i bezpieczeństwo produktu, obrona produktu, analiza biznesowa i zapewnienie jakości, a także kontrola ryzyka i kosztów

    


   Dane wymienione wcześniej w ust. 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 są również wykorzystywane przez Mercedes-Benz AG oraz krajowe spółki handlowe lub generalnych dystrybutorów do celów analizy w kontekście ulepszania i rozwijania produktów (w szczególności części samochodowych, oprogramowania pojazdów, usług (takich jak Mercedes me connect)), jak również wewnętrznych procesów i systemów, w celu kontroli ryzyka i kosztów oraz w celu monitorowania produktów, zapewnienia bezpieczeństwa i jakości.


   Ponadto Mercedes-Benz AG oraz krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy wykorzystują te dane do prowadzenia typowych ocen posprzedażnych i analizy biznesowej (np. w celu sprawdzenia rentowności działań, usług i produktów Mercedes-Benz AG lub ustalenia, ile produktów określonego typu sprzedano w danym kraju, albo w celu zatwierdzenia modeli cenowych).


   W celu przeprowadzenia opisanych powyżej analiz i ocen w ramach Mercedes-Benz AG, dane te mogą być uzupełnione innymi znanymi Mercedes-Benz AG informacjami na temat przekazywanego pojazdu, jego modelu, serii, wyposażenia lub jego części i podzespołów, jak również danymi zebranymi w tym samym celu ale w innym miejscu (np. Mercedes me connect, informacje o produkcji i dostawach, usługi i produkty Mercedes-Benz AG).


   Przesyłane dane mogą być również wykorzystywane przez Mercedes-Benz AG oraz krajowe spółki handlowe lub generalnych dystrybutorów w formie zanonimizowanej do innych celów przetwarzania, np. do celów statystycznych, analiz biznesowych, a także analiz służących kontroli działalności i kosztów, ulepszaniu produktów oraz usprawnianiu procesów wewnętrznych i sprzedażowych. W takim przypadku identyfikacja konkretnej osoby na podstawie tych danych nie jest już możliwa.


   Ponadto Mercedes-Benz AG zastrzega sobie prawo do korzystania z tych danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami wniesionymi przez Ciebie lub przez osoby trzecie przeciwko Mercedes-Benz AG lub jednej z naszych spółek powiązanych z tytułu gwarancji, rękojmi lub na innej podstawie, w związku z (domniemaną) wadą naszych produktów lub usług (np. aby móc wykorzystać te dane w celu udowodnienia, że produkt nie był wadliwy; „obrona produktu”).


   Podstawą prawną opisanych powyżej czynności przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Mercedes-Benz AG oraz krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów polegający na rozwijaniu produktów, kontroli działalności i kosztów w ramach Grupy, monitorowaniu produktów i bezpieczeństwa, a także obronie produktów (oraz obronie prowadzonej w innych postępowaniach sądowych i pozasądowych) oraz zapewnianiu jakości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), chyba że w poszczególnych przypadkach istnieją już odpowiednie zobowiązania prawne dotyczące zbierania i przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).


   2.9 Inni odbiorcy danych osobowych

   Mercedes-Benz AG oraz krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy udostępniają dane osobowe będące częścią opisanych powyżej procesów wyłącznie podmiotom świadczącym usługi na rzecz podmiotów z grupy Mercedes-Benz AG, które mają dostęp do danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania ich odpowiednich zadań. Dotyczy to nie tylko pracowników Mercedes-Benz AG oraz krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów, ale także wykonawców, odpowiednich dostawców usług dla działów zasobów ludzkich, IT i finansów, konsultantów, audytorów, księgowych lub organizacji finansowych, o ile dane opisane powyżej są niezbędne do wykonania powierzonych zadań.


   W wyjątkowych przypadkach możemy również przekazywać dane osobowe organom ścigania, agencjom rządowym lub organom regulacyjnym w zakresie wymaganym przez prawo.


   Dane osobowe przesyłane Mercedes-Benz AG w ramach powyższych procesów mogą być także przekazywane spółkom grupy Mercedes-Benz AG.


   3. Transgraniczne przekazywanie danych
    

   W kontekście opisanych Usług Posprzedażnych dane osobowe będą co do zasady przetwarzane wyłącznie na terytorium UE/EOG. Wyjątkowo może się zdarzyć, że dostęp do danych zbieranych przez Mercedes-Benz AG oraz krajowe spółki handlowe lub generalnych dystrybutorów mogą mieć także usługodawcy obsługujący dla nas nasze systemy w krajach pozaeuropejskich, do celów rozwijania, obserwacji i zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz do zapewnienia jakości w przypadku konserwacji lub naprawy systemów. Nie dochodzi do aktywnego przetwarzania tych danych przez naszych usługodawców; dostępu nie można wykluczyć wyłącznie z przyczyn organizacyjnych. Obecnie korzystamy z usług usługodawcy w Indiach do obsługi systemów wykorzystywanych do ww. celów.


   W zakresie, w jakim Dealerzy na własną odpowiedzialność realizują wyszukiwanie pojazdów na podstawie numer nadwozia VIN/FIN, jak opisano w sekcji „Systemy przetwarzania Spraw dotyczących oceny roszczeń", dane osobowe dotyczące konkretnego pojazdu będą również przekazywane i wyświetlane w krajach trzecich, w zależności od historii pojazdu. Jest to niezbędne, aby umożliwić Dealerowi kompleksową ocenę lub rozpatrzenie roszczenia. Dealer zawsze realizuje takie żądanie na podstawie istniejącego zlecenia warsztatowego, a tym samym w celu wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.


   Ponadto Mercedes-Benz AG przesyła dane osobowe, w szczególności te pochodzące z procesu rozpatrywania Spraw dotyczących oceny roszczeń, do powiązanych z grupą zakładów produkcyjnych, także poza UE lub EOG (np. do filii Mercedes-Benz AG w Brazylii, RPA lub Meksyku), w celu zapewnienia jakości świadczonych Usług. Przetwarzanie danych przez spółki powiązane spoza UE lub EOG może odbywać się również w innych wyżej wymienionych celach, w szczególności w zakresie monitorowania i bezpieczeństwa produktów. Odpowiednia ochrona danych osobowych zapewniona jest przez wewnętrzne polityki Grupy.


   W zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane poza EOG i nie istnieje decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO ani inne odpowiednie zabezpieczenia lub uzasadnienia zgodnie z art. 49 RODO, z stosuje się tzw. standardowe unijne klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, których tekst jest dostępny tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji istniejących na podstawie art. 46 RODO, prosimy o kontakt z Mercedes-Benz AG na podany adres do kontaktu.
    

   4. Ustawowe przekazywanie Komisji Europejskiej danych dotyczących zużycia


   Od 1 stycznia 2021 r. Dealerzy są prawnie zobowiązani do zbierania informacji o zużyciu paliwa przez pojazdy zarejestrowane w UE i przekazywania ich do Mercedes-Benz AG. Firma Mercedes-Benz AG jest ze swojej strony zobowiązana do przekazywania tych danych Komisji Europejskiej w celu weryfikacji rzeczywistych wskaźników zużycia paliwa. W tym kontekście Dealerzy mają obowiązek rejestrowania odpowiednich danych dotyczących zużycia paliwa na podstawie numeru VIN podczas wizyty w warsztacie i przekazywania ich do Mercedes-Benz AG.


   Mercedes-Benz AG przechowuje te dane przez okres do jednego roku, a następnie przesyła je Komisji Europejskiej. Dealer zobowiązany jest do usunięcia tych danych niezwłocznie po przekazaniu ich firmie Mercedes-Benz AG. Mercedes-Benz AG nie przetwarza tych danych do żadnych innych celów i usuwa je niezwłocznie po przekazaniu ich Komisji Europejskiej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

    

   Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw w zakresie przekazywania wyżej wymienionych danych do Komisji Europejskiej. Wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie obowiązku prawnego przed złożeniem odmowy ani na inne zgodne z prawem przetwarzanie. Aby skorzystać z tego prawa wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: data.protection@mercedes-benz.com.


   5. Brak wymogu podania Danych osobowych


   Podanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest zasadniczo dobrowolne i zazwyczaj nie ma ustawowego ani umownego obowiązku przekazywania danych osobowych przez osoby, których dane dotyczą. W przypadku nieprzekazania danych osobowych (np. numeru VIN), usługi lub ich elementy mogą nie być w odpowiedni sposób realizowane. W wyjątkowych przypadkach dane osobowe mogą być wymagane zgodnie z prawem (np. w przypadku wycofania produktu z rynku).


   6. Bezpieczeństwo


   Twój Dealer i Mercedes-Benz AG oraz krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy posiadają odpowiednie, najnowocześniejsze środki bezpieczeństwa służące do ochrony danych osobowych znajdujących się pod kontrolą Dealera, Mercedes-Benz AG, krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą. Na przykład udoskonalamy odpowiednie polityki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności i poddajemy je okresowym przeglądom, a do danych osobowych mają dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy. Chociaż nie możemy zapewnić ani zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do utraty, niewłaściwego wykorzystania lub zmiany informacji, Mercedes-Benz AG, krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy oraz Dealerzy podejmują wszelkie uzasadnione starania aby temu zapobiec.


   7. Przechowywanie danych


   Dealerzy, Mercedes-Benz AG oraz krajowe spółki handlowe lub generalni dystrybutorzy starają sięStrona 12przetwarzać dane osobowe zebrane od osób, których dane dotyczą, w ramach usług opisanych w niniejszej Polityce wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do celów przetwarzania. Jeżeli niniejsza Polityka nie określa konkretnych okresów przechowywania, dane osobowe osób, których dane dotyczą, będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały one zebrane oraz, w stosownych przypadkach, tak długo, jak jest to wymagane przez ustawowe wymogi dotyczące przechowywania (łączny okres przechowywania może wynosić do 10 lat lub więcej, w zależności od zakresu przetwarzania).

    

   8. Praw osób, których dane dotyczą
    

   Zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do osoby, której dane dotyczą (niezależnie od tego, czy jest ona pracownikiem lub innym przedstawicielem Dealera lub Dystrybutora, albo klientem (końcowym)), osoba, której dane dotyczą, może być uprawniona do wykonywania niektórych lub wszystkich spośród następujących praw wobec któregokolwiek z administratorów:

   • żądanie (i) informacji o tym, czy przechowywane są dane osobowe osoby, której dane dotyczą, oraz (ii) dostępu do przechowywanych danych osobowych, w tym informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych, jak również potencjalnych okresów przechowywania danych;
   • żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych osoby, której dane dotyczą, np. z uwagi na fakt, że (i) są one niekompletne lub niedokładne, (ii) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub (iii) cofnięto zgodę stanowiącą podstawę przetwarzania;
   • odmówienie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz cofnięcie takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności przetwarzania, których dokonano przed jej cofnięciem;
   • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w jakim jest ono związane z takim przetwarzaniem.
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie równoważenia interesów lub w związku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji tej osoby. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy będziemy w stanie udowodnić istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
   • podjęcie działań prawnych w związku z potencjalnym naruszeniem praw osoby, której dane dotyczą, dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, jak również wnoszenie skarg do organu regulacyjnego ds. ochrony danych (organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); i/lub
   • żądanie (i) otrzymania danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą, odpowiedniemu administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz (ii) przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony poprzedniego administratora; jeżeli jest to technicznie wykonalne, osoba, której dane dotyczą, może zażądać przesłania danych osobowych innemu administratorowi bezpośrednio przez poprzedniego administratora.

   Osoby, których dane dotyczą, mogą (i) wykonywać prawa, o których mowa powyżej, lub (ii) zadawać pytania, lub (iii) zgłaszać skargi dotyczące przetwarzania danych, kontaktując się z odpowiednim administratorem.

   Dane kontaktowe Mercedes-Benz AG znajdują się poniżej.

   9. Kontakt z firmą Mercedes-Benz AG lub jej inspektorem ochrony danych

    

   Osoby, których dane dotyczą, mogą zgłaszać wszelkie pytania, obawy lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki albo żądania dotyczące ich danych osobowych pocztą elektroniczną na adres odpowiedniego Dealera albo do ich inspektora ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony przez Dealera. Jeżeli chcesz skontaktować się z Mercedes-Benz AG, prosimy zwrócić się do inspektora ochrony danych Mercedes-Benz AG.

   Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Mercedes-Benz AG za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem data.protection@mercedes-benz.com lub listownie, pod adresem: Mercedes-Benz Group AG, Główny specjalista ds. ochrony danych osobowych, HPC E600, 70546 Stuttgart, Niemcy.

   Aby skontaktować się z krajowymi spółkami handlowymi lub generalnymi dystrybutorami, odwiedź lokalną stronę internetową odpowiednich krajowych spółek handlowych lub generalnych dystrybutorów.

   Informacje przekazywane przez osobę, której dane dotyczą kontaktującą się z nami lub z Dealerami będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i zostaną usunięte po jego realizacji; nie ma dalszego obowiązku umownego ani prawnie uzasadnionego interesu do przechowywania lub przetwarzania takich danych. Jeżeli obowiązują ustawowe okresy przechowywania, odpowiednie dane będą przechowywane zgodnie z tymi okresami.

    

    

    

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).


   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.


   Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do:
   • pracy na stanowisku na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 221 i następne Kodeksu pracy; art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych niewymienionych w art. 221 i następne Kodeksu pracy) lub
   • zawarcia umowy cywilno-prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO)


   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte dokumentach aplikacyjnych oraz w toku rekrutacji w tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratorowa,  
   • świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze dla Administratora,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • podmiotom powiązanych z Administratorem w kraju i za granicą,
   • spółkom z grupy Mercedes-Benz;
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.


   Jak długo moje dane będą przechowywane?
   Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a następnie usuwane.


   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

   Zgodnie z art. 7 RODO
   masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

   Zgodnie z art. 15 RODO
   jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile
   • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   • korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   • Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
   Nie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nie podanie przez Ciebie Twoich danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  • Przetwarzanie danych osobowych - umowa użyczenia pojazdu

   Przetwarzanie danych osobowych - umowa użyczenia pojazdu.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”)

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:
   - wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   - wynikających z obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to znaczy:
       - weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu,
       - weryfikacji na listach embarg  wynikających z obowiązku przeprowadzenia kontroli eksportu towarów
   - wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
       - zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
       - weryfikacji wiarygodności kredytowej;
       - weryfikacji pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy
       - monitoring pojazdu za pomocą usługi MercedesMe lub/i VanPro mamy uzasadniony interes w monitoringu pojazdu, np. w przypadku awarii, wypadku lub jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie kradzieży lub defraudacji pojazdu.
       - procesu wewnętrznych kontroli i audytów


   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

   dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności;

   Dane pojazdu: m.in. aktualna pozycja, przebyta trasa, stan techniczny pojazdu itp.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   - świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   - dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

   - dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

   - świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,,

   - podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   - spółkom z grupy Mercedes-Benz,

   - sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   - organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych w przypadki realizacji transakcji płatniczych w ramach tej umowy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny i do Indii. Powyższy transfer danych został uregulowany oraz zabezpieczony Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Grupy Mercedes-Benz. Mogą Państwo poprosić o informację o zasadach ochrony dotyczących Państwa danych pod adresem: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dla niektórych roszczeń czas może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

   W przypadku danych monitorujących pojazd zasady ich przechowywania opisane są w dokumencie :”Informacja o ochronie danych w zakresie usług Mercedes me connect oraz smart control”.
   Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.

   Podanie danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z tymi kanałami w celu uzgodnienia przekazania / odbioru pojazdu.

  • Przetwarzanie danych osobowych przy korzystaniu z formularzy kontaktowych i wysyłce newsletterów

   Przetwarzanie danych osobowych przy korzystaniu z formularzy kontaktowych i wysyłce newsletterów.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).


   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.


   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu:|
   · procesowania Twojego zapytania / zgłoszenia do wybranego przez Ciebie autoryzowanego Dealera /Serwisu Mercedes-Benz; w celu realizacji zgłoszonego przez Ciebie zapytania - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   · w celu wsparcia realizacji zgłoszonych zapytań a tym samym utrzymywania i zwiększania zadowolenia naszych Klientów - na podstawie naszego uzasadnionego interesu  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   · świadczenia usługi Newslettera - na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej i świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
   · komunikacji follow-up w celu monitorowania jakości obsługi klienta - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym: przetwarzanie nagrań głosowych - na podstawie twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   · przeprowadzania analiz oraz statystyk rynkowych w tym analiz potrzeb klientów oraz w celach raportowania - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   · zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie w formularzu dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, VIN pojazdu, nr. rejestracyjny pojazdu, w przypadku usług call center nagranie rozmowy telefonicznej, 


   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
   · świadczącym usługi call center dla Administratora, w tym celu Administrator zlecił prowadzenie Call Center firmie: S 800 CUSTOMER SERVICE PROVIDER SRL z Rumunii;
   · podmiotom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz, w szczególności spółce Mercedes-Benz Romania S.R.L. z Rumuni.
   · świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
   · świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   · podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
   · podmiotom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz,
   · sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
   · organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.


   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji podanych celów. Dane dotyczące procesowania formularzy zgłoszeniowych  nie dłużej niż 6 miesięcy.  Dane z nagrań rozmów telefonicznych przez okres 90 dni. Dane w systemie marketingowym CRM będą przechowywane przez 6 miesięcy, gdy nie wyraziłeś/łaś zgody lub do odwołania Twojej zgody. Dane przetwarzane w celu wysyłki Newsletterów będą przechowywane przez okres trwania kampanii produktowej.
   Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.
   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.


   Jakie mam prawa?
   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.
   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;
   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile
   · dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
   · korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,
   · przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   · dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   · Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

   Zgodnie z art. 18 RODO
   jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).
   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.
   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


   Czy podanie danych jest obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego zapytania / zgłoszenia.

  • Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba prawna

   Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba prawna.

   Kto jest Administratorem Państwa danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych, Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – nie dotyczy podwykonawców Kontrahenta);

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w tym weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu (nie dotyczy osób kontaktowych Kontrahenta)

   ·       wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (dotyczy podwykonawców Kontrahenta);

   o    zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

   o    weryfikacji pod kątem przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy (nie dotyczy osób kontaktowych Kontrahenta)

   o    procesu wewnętrznych kontroli i audytów

    

   Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać:

   ·       w przypadku osób kontaktowych oraz osób reprezentujących Kontrahenta:

   dane osobowe np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

   ·       w przypadku podwykonawców Kontrahenta

   dane osobowe np.: imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) 

    

   Komu przekazywane są Państwa dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom: 

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi księgowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi archiwizacji dla Administratora

   ·       działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem;

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;

   ·       świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora;

   ·       podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą;

   ·       spółkom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz;

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Czy Państwa dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny oraz do Indii (nie dotyczy podwykonawców i osób reprezentujących Kontrahenta).

   Powyższy transfer danych został uregulowany oraz zabezpieczony Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Grupy Mercedes-Benz, w przypadku transferu pomiędzy spółkami grupy Mercedes-Benz, oraz umowami zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w przypadku transferu do zewnętrznych odbiorców danych. Mogą Państwo poprosić o informację o zasadach ochrony dotyczących Państwa danych pod adresem: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  

    

   Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

   Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres trzech lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia. 

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.

   Podanie przez Kontrahenta danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Kontrahentem tymi kanałami. 

    

   Jakie jest źródło Państwa danych osobowych?

   Dane osobowe osób kontaktowych, osób reprezentujących oraz podwykonawców Kontrahenta zostały pozyskane przez Administratora od Kontrahenta.

  • Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba fizyczna

   Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba fizyczna.

   1.        Kto jest Administratorem Państwa danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557.;

    

   W zakresie przetwarzania danych podstawowych kontrahenta podanych w pkt 4 a. dane są współadministrowane na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy następującymi Administratorami:  

   Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1,  KRS: 0000740228, NIP: 522-31-31-109, REGON: 380758952; BDO 000108923;

   Mercedes-Benz Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS: 0000138030, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103; BDO: 000021557;

   Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS: 0000162206, NIP: 527-24-09-651, REGON: 015467663;  BDO: 000080108;

   Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o. z siedzibą w 41-209 Sosnowiec, ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS:  0000243574,  NIP: 5222790666, REGON: 140301871;  BDO 000001869.

    

   2.        Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych oraz zasadniczych uzgodnień pomiędzy Administratorami można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail:

   Mercedes-Benz Trucks Polska: ochrona-danych-mbtpolska@daimlertruck.com

   Mercedes-Benz Polska: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  

   Mercedes-Benz Warszawa: ochronadanych-mbw@mercedes-benz.com  

   Mercedes-Benz Sosnowiec: info-mbs@mercedes-benz.com  

    

   3.        Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?

   Wspólne cele przetwarzania danych przez administratorów:

   ·       wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    w celu umożliwienia efektywnego i spójnego zarządzania bazą podstawowych danych kontrahentów w tym ograniczenia ilości dokumentacji wymaganej wewnętrznymi procedurami korporacyjnymi (nie dotyczy osób kontaktowych i podwykonawców Kontrahenta).

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w tym weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu (nie dotyczy osób kontaktowych Kontrahenta)

    

   4.        Cele przetwarzania przez Mercedes-Benz Polska:

   ·       wykonanie umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - nie dotyczy podwykonawców Kontrahenta);

   ·       realizacja wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   ·       wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    wykonanie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dotyczy podwykonawców Kontrahenta);

   o    zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń,

   o    weryfikacja wiarygodności kredytowej (nie dotyczy osób kontaktowych i reprezentujących Kontrahenta oraz podwykonawców Kontrahenta),

   o    procesu wewnętrznych kontroli i audytów

    

   5.        Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać:

   a)      w przypadku danych Kontrahenta:

   dane osobowe np.: imię, nazwisko, dane adresowe, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, dane dokumentu tożsamości, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), numer konta bankowego;

   b)      w przypadku osób kontaktowych wskazanych przez Kontrahenta:

   dane osobowe np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

   c)      w przypadku podwykonawców Kontrahenta

   dane osobowe np: imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

    

   6.        Komu przekazywane są Państwa dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi księgowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi archiwizacji dla Administratora

   ·       działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem;

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;

   ·       świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora;

   ·       podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą;

   ·       spółkom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz,

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   7.        Czy Państwa dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny oraz do Indii (nie dotyczy podwykonawców i osób reprezentujących Kontrahenta).

   Powyższy transfer danych został uregulowany oraz zabezpieczony Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi Grupy Mercedes-Benz, w przypadku transferu pomiędzy spółkami grupy Mercedes-Benz, oraz umowami zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, w przypadku transferu do zewnętrznych odbiorców danych. Mogą Państwo poprosić o informację o zasadach ochrony dotyczących Państwa danych pod adresem: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com

    

   8.        Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

   Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres trzech lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   Okres przechowywania danych na potrzeby wewnętrznych kontroli i audytów będzie wynosił dziesięć lat.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   9.        Jakie prawa Państwu przysługują?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   10.      Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.

   Podanie przez Kontrahenta danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Kontrahentem tymi kanałami.

    

   11.      Jakie jest źródło Państwa danych osobowych?

   Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących oraz podwykonawców Kontrahenta zostały pozyskane przez Administratora od Kontrahenta.

  • Przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi infolinii serwisowej

   Przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi infolinii serwisowej.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       wykonania usług serwisowych oraz innych usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   ·       wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową, oraz badania satysfakcji klientów,

   ·       stałej poprawy jakości obsługi klienta, w tym: przetwarzanie nagrań głosowych dla wewnętrznych celów szkoleniowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

                    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, numer telefonu, adres e-mail, nagranie rozmowy telefonicznej oraz dane dotyczące pojazdu (np. przebieg, VIN, model);

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

   ·       podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   ·       podmiotom z grupy kapitałowej Mercedes-Benz,

   ·       sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia. Dane z nagrań rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres 90 dni.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub anonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zrealizować Twojego zgłoszenia.

  • Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu reklamacji

   Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu reklamacji.

   Kto jest Administratorem Państwa danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych, Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

   o    to jest rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

   o    weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu,

   ·       wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

   o    weryfikacji udziału w praniu brudnych pieniędzy

    

   Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak np.: nazwa prowadzonej działalności, imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, numer telefonu, adres e-mail; dane dotyczące pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej), jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

    

   Komu przekazywane są Państwa dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom: 

   ·       świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi księgowe dla Administratora;

   ·       dostarczającym usługi archiwizacji dla Administratora

   ·       działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem;

   ·       świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;

   ·       podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą;

   ·       spółkom z grupy Mercedes-Benz;

   ·       organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo Państwa dane będą przechowywane?

   Dane przetwarzane na potrzeby rozpatrzenia reklamacji będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.  Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie prawa Państwu przysługują?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli rozpatrzeć zgłoszenia reklamacyjnego.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie szkoleniowym

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie szkoleniowym.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   ·       w stosunku do uczestników szkoleń gdy dokonują zgłoszenia bezpośrednio oraz w stosunku do osób ich zgłaszających – art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. w związku z koniecznością realizacji umowy udziału w szkoleniach, której stroną jest podmiot  dokonujący zgłoszenia osób do szkolenia, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji szkoleń, w szczególności:

   o    w związku z przekazywaniem informacji dot. miejsca, terminu i formy szkolenia, prawidłowej rejestracji, wydawania zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu, ustalaniu obecności, organizacji pobytu szkoleniowego itp.

   o    oraz w przypadku pracowników autoryzowanych dealerów/ serwisów MB w celu dokumentacji kwalifikacji pracowników

   ·       wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   o    zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

   o    weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy (nie dotyczy pracowników podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe),

   o    raportowania i analiz jakości szkolenia i spełnienia wymogów celowych

    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

   dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail,  gromadzone są dla wszystkich uczestników szkoleń, w przypadku pracowników autoryzowanych dealerów/ serwisów MB dodatkowo mogą być gromadzone dane: data urodzenia, stanowisko, historia szkoleń, historia zatrudnienia.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   - świadczącym usługi outsourcignowe oraz archiwizacyjne dla Administratora,

   - dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,

   - świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,

   - świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,

   - świadczącym usługi szkoleniowe i / lub badawcze dla Administratora,

   - świadczącym usługi hotelarskie oraz przewozowe i lotnicze,

   - świadczące usługi audytowe dla Administratora,

   - podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   - spółkom z grupy Mercedes-Benz,

   - sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   - organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

   W ramach procesu szkoleniowego dane osobowe nie będą przekazywane poza region Unii Europejskiej.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Dane będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany przepisami prawa i/lub wewnętrznymi procesami korporacyjnymi.

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub anonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

   Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu szkolenia. 

    

   Jakie jest źródło twoich danych osobowych?

   Dane osobowe osób zgłaszanych przez pracodawcę, zostały pozyskane przez Administratora od pracodawcy osoby zgłoszonej na szkolenie.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji praw RODO

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji praw RODO.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com.

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Cele przetwarzania danych przez Administratora:

   ·       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to znaczy: obsługi wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO (np. praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszalności danych itp.)

   ·       przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

    

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   - świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   - dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

   - świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,,

   - podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   - spółkom z grupy Mercedes-Benz,

   - sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,

   - organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby ewentualnych roszczeń będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli rozparzyć twojego wniosku.

    

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie administracji korespondencji firmy

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie administracji korespondencji firmy.

   Kto jest Administratorem moich danych?

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557  („Administrator”).

    

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com .

    

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

   Cele przetwarzania danych przez Administratora:

   ·       realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. w przypadku pism dotyczących identyfikacji danych technicznych i danych homologacyjnych pojazdów; dopuszczeń jednostkowych itp.

   ·       przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

   - w celu  zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

   - archiwizacji dokumentacji;

   - procesu wewnętrznych kontroli i audytów.

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe podane w korespondencji jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe.

    

   Komu przekazywane są moje dane?

   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   - świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,

   - dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,

   - świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,,

   - podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,

   - spółkom z grupy Mercedes-Benz,

   - organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby ewentualnych roszczeń będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

    

   Jakie mam prawa?

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

    

   Zgodnie z art. 7 RODO masz prawo do wycofania zgody. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem prawnym na przyszłe działania związanie z przetwarzaniem danych osobowych.

    

   Zgodnie z art. 15 RODO jesteś uprawniony/na do uzyskania dostępu do zgromadzonych przez nas informacji, w tym w szczególności do informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych osobowych, o prawie do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o  istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

    

   Zgodnie z art. 16 RODO jesteś uprawniony/na do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych gromadzonych przez nas;

    

   Zgodnie z art. 17 RODO jesteś uprawniony/na do wnioskowania o usunięcie danych osobowych, o ile

   ·       dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

   ·       korzystają Państwo z prawa do sprzeciwu,

   ·       przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, która została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

   ·       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

   ·       Prawo do usunięcia nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wypełnienia obowiązku prawnego, interesu publicznego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

    

   Zgodnie z art. 18 RODO jesteś uprawniony/na do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Oznacza to, że dane będą wprawdzie nadal gromadzone, jednakże mogą być przetwarzane jedynie w ograniczonym zakresie (np.za zgodą lub do realizacji roszczeń prawnych).

    

   Zgodnie z art. 20 RODO jesteś uprawniony/na do przenoszenia wszystkich dostarczonych nam danych. Oznacza to, że udostępniamy Tobie te dane w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Warunkiem jest, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany i odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy.

    

   Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich  interesów, praw i wolności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    

   W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres: ochrona-danych-polska@mercedes-benz.com  .

    

   Zgodnie z art. 77 RODO informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli rozparzyć twojego wniosku.