Informacje na temat Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy bardzo za zaufanie i przekazanie nam danych osobowych, których ochrona jest dla nas najwyższym priorytetem.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa.

Przygotowaliśmy szczegółowe informacje dla poszczególnych procesów, w których możemy przetwarzać dane osobowe naszych: klientów, kontrahentów oraz kandydatów do pracy.

W razie pytań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych przez Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. prosimy o kontakt na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do:

   a. pracy na stanowisku na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 221 i następne Kodeksu pracy; art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych niewymienionych w art. 221 i następne Kodeksu pracy) lub

   b. zawarcia i wykonywania umowy cywilno-prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte dokumentach aplikacyjnych oraz w toku rekrutacji w tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

   Jakie dane możemy zbierać ze źródeł publicznie dostępnych:
   W ramach rekrutacji możemy zbierać Twoje publicznie dostępne dane z portali zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn). Są to upublicznione przez Ciebie na tych portalach informacje dotyczące m.in. Twojego doświadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk, wykształcenia, publikacji oraz znajomości języków obcych.

   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratorowa, 
   • świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze dla Administratora,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • podmiotom powiązanych z Administratorem w kraju i za granicą,
   • spółkom z grupy Daimler,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.


   Jak długo moje dane będą przechowywane?
   Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 9 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a następnie usuwane.

   Jakie mam prawa?

   Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

   • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
   • prawo do przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO),
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

   Nie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nie podanie przez Ciebie Twoich danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  • Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzanych działań marketingowych

   Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzanych działań marketingowych.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz
   • marketingu produktów i usług oferowanych przez Daimler AG i jej podmioty stowarzyszone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji wskazanego celu będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

   • dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator komunikatorów internetowych, adresy w serwisach społecznościowych, dane dotyczących zainteresowań,
   • oraz dane dotyczących Twojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej),
   • jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, zarezerwowanych usługach Mercedes me connect, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
   • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
   • spółkom z grupy Daimler,
   • sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.


   Jak długo moje dane będą przechowywane?

   Twoje dane będą przetwarzane w celach wymienionych powyżej do chwili, gdy odwołasz zgodę lub złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

   Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego powyżej i maksymalnie przez okres pięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z Tobą.

   Jakie mam prawa?
   Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

   • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
   • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy w stanie realizować działań marketingowych.

  • Przetwarzanie danych osobowych naszych klientów

   Przetwarzanie danych osobowych naszych klientów.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   • wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • marketingu produktów i usług oferowanych przez Daimler AG i jej podmioty stowarzyszone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
    - zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
    - weryfikacji wiarygodności kredytowej;
    - weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy
    o marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

   • dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności,
   • oraz dane dotyczących Twojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej);
    jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, zarezerwowanych usługach Mercedes me connect, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
   • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
   • dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
   • spółkom z grupy Daimler,
   • sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?
   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny. Aby chronić Twoje dane osobowe, zawarliśmy umowę z odbiorcą danych zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz poprosić o informację o określonych w tej umowie zasadach dotyczących Twoich danych pod adresem ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jak długo moje dane będą przechowywane?
   Dane będą przechowywane przez okres niezbędny przepisami prawa i /lub wewnętrznymi procesami korporacyjnymi.

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dla niektórych roszczeń czas może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

   Jakie mam prawa?
   Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

   • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
   • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

   Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu odbioru pojazdu, potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.

  • Przetwarzanie danych osobowych - umowa użyczenia pojazdu

   Przetwarzanie danych osobowych - umowa użyczenia pojazdu.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   • wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
    - zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;
    - weryfikacji wiarygodności kredytowej;
    - weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy
    - monitoring pojazdu za pomocą usługi MercedesMe lub/i VanPro mamy uzasadniony interes w monitoringu pojazdu, np. w przypadku awarii, wypadku lub jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie kradzieży lub defraudacji pojazdu.

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:

   • Dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności,
   • Dane pojazdu: m.in. aktualna pozycja, przebyta trasa, stan techniczny pojazdu itp.

   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
   • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
   • dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
   • spółkom z grupy Daimler,
   • sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?
   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny. Aby chronić Twoje dane osobowe, zawarliśmy umowę z odbiorcą danych zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz poprosić o informację o określonych w tej umowie zasadach dotyczących Twoich danych pod adresem ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jak długo moje dane będą przechowywane?
   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dla niektórych roszczeń czas może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

   Jakie mam prawa?
   Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

   • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
   • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

   Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu odbioru pojazdu, potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rezerwacji jazd testowych na stronie internetowej

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie rezerwacji jazd testowych na stronie internetowej.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 57 931 000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu:
   • podjęcia działań niezbędnych do realizacji rezerwacji jazdy testowej z wybranym autoryzowanym dealerem Mercedes-Benz np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz komunikacji follow-up w celu monitorowania jakości usług.
   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie: dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.

   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • świadczącym usługi call center dla Administratora,
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
   • podmiotom z grupy kapitałowej Daimler,
   • sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
    

   Jak długo moje dane będą przechowywane?
   Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do ich dalszego procesowania autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski.

   Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.


   Jakie mam prawa?
   Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

   • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
   • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

   Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli podjąć działań niezbędnych do rezerwacji jazdy testowej.
  • Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba prawna

   Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba prawna.

   Kto jest Administratorem Państwa danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych, Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   • wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – nie dotyczy podwykonawców Kontrahenta);
   • realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

    - wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dotyczy podwykonawców Kontrahenta);
    - zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
    - weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy (nie dotyczy osób kontaktowych Kontrahenta)

   Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać:

   • w przypadku osób kontaktowych oraz osób reprezentujących Kontrahenta:
    dane osobowe np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
   • w przypadku podwykonawców Kontrahenta:
    dane osobowe np.: imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

   Komu przekazywane są Państwa dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora;
   • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora;
   • dostarczającym usługi archiwizacji dla Administratora;
   • działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem;
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;
   • świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora;
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą;
   • spółkom z grupy kapitałowej Daimler;
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   Czy Państwa dane będą przekazywane poza Unię Europejską?
   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny (nie dotyczy podwykonawców i osób reprezentujących Kontrahenta).

   Aby chronić Państwa dane osobowe, zawarliśmy umowę z odbiorcą danych zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych. Mogą Państwo poprosić o informację o określonych w tej umowie zasadach dotyczących Państwa danych pod adresem: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jak długo Państwa dane będą przechowywane?
   Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres trzech lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

   Jakie prawa Państwu przysługują?

   • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
   • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
   • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
   • możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO);
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.

   Podanie przez Kontrahenta danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Kontrahentem tymi kanałami.

   Jakie jest źródło Państwa danych osobowych?
   Dane osobowe osób kontaktowych, osób reprezentujących oraz podwykonawców Kontrahenta zostały pozyskane przez Administratora od Kontrahenta.

  • Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba fizyczna

   Przetwarzanie danych osobowych naszych kontrahentów – osoba fizyczna.

   Kto jest Administratorem Państwa danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest: Mercedes-Benz Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1 KRS 0000138030, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557;

   W zakresie przetwarzania danych podstawowych kontrahenta podanych w pkt 4 a. dane są współadministrowane na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy następującymi Administratorami:

   Mercedes-Benz Trucks Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS: 0000740228, NIP: 522-31-31-109, REGON: 380758952; BDO 000108923;

   Mercedes-Benz Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS: 0000138030, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103; BDO: 000021557;

   Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS: 0000162206, NIP: 527-24-09-651, REGON: 015467663; BDO: 000080108;

   Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o. z siedzibą w 41-209 Sosnowiec, ul. Gottlieba Daimlera 1, KRS: 0000243574, NIP: 5222790666, REGON: 140301871; BDO 000001869.

   Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych oraz zasadniczych uzgodnień pomiędzy Administratorami można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail:

   Mercedes-Benz Trucks Polska: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com
   Mercedes-Benz Polska: ochrona-danych-polska@daimler.com
   Mercedes-Benz Warszawa: ochronadanych-mbw@daimler.com
   Mercedes-Benz Sosnowiec: info-mbs@daimler.com

   Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?
   Wspólne cele przetwarzania danych przez administratorów:

   • wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
    - w celu umożliwienia efektywnego i spójnego zarządzania bazą podstawowych danych kontrahentów w tym ograniczenia ilości dokumentacji wymaganej wewnętrznymi procedurami korporacyjnymi (nie dotyczy osób kontaktowych i podwykonawców Kontrahenta).
    - weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy (nie dotyczy osób kontaktowych Kontrahenta)

   Cele przetwarzania przez Mercedes-Benz Polska:

   • wykonanie umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - nie dotyczy podwykonawców Kontrahenta);
   • realizacja wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
    - wykonanie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem („Umowa”), np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dotyczy podwykonawców Kontrahenta);
    - zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń,
    - weryfikacja wiarygodności kredytowej (nie dotyczy osób kontaktowych i reprezentujących Kontrahenta oraz podwykonawców Kontrahenta),
     weryfikacja na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy (nie dotyczy osób kontaktowych Kontrahenta)

   Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać:

   a. w przypadku danych Kontrahenta:
   dane osobowe np.: imię, nazwisko, dane adresowe, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, dane dokumentu tożsamości, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), numer konta bankowego;

   b. w przypadku osób kontaktowych wskazanych przez Kontrahenta:
   dane osobowe np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

   c. w przypadku podwykonawców Kontrahenta:
   dane osobowe np: imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

   Komu przekazywane są Państwa dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora;
   • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora;
   • dostarczającym usługi archiwizacji dla Administratora
   • działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem;
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;
   • świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora;
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą;
   • spółkom z grupy kapitałowej Daimler,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   Czy Państwa dane będą przekazywane poza Unię Europejską?
   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny (nie dotyczy podwykonawców Kontrahenta).

   Aby chronić Państwa dane osobowe, zawarliśmy umowę z odbiorcą danych zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych. Mogą Państwo poprosić o informację o określonych w tej umowie zasadach dotyczących Państwa danych pod adresem: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jak długo Państwa dane będą przechowywane?
   Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres trzech lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia.

   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

   Jakie prawa Państwu przysługują?

   • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);
   • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO)
   • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
   • możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO)
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail:

   Mercedes-Benz Trucks Polska: ochrona-danych-mbtpolska@daimler.com

   Mercedes-Benz Polska: ochrona-danych-polska@daimler.com

   Mercedes-Benz Warszawa: ochronadanych-mbw@daimler.com

   Mercedes-Benz Sosnowiec: info-mbs@daimler.com

   Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

   Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć lub zrealizować umowy.

   Podanie przez Kontrahenta danych takich jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Kontrahentem tymi kanałami.

   Jakie jest źródło Państwa danych osobowych?
   Dane osobowe osób kontaktowych, reprezentujących oraz podwykonawców Kontrahenta zostały pozyskane przez Administratora od Kontrahenta.

  • Przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi infolinii serwisowej

   Przetwarzanie danych osobowych w ramach obsługi infolinii serwisowej.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   • wykonania usług serwisowych oraz innych usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
    - zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Umową
    - stałej poprawy jakości obsługi klienta, w tym: przetwarzanie nagrań głosowych dla wewnętrznych celów szkoleniowych oraz przeprowadzanie ankiety satysfakcji klienta

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, numer telefonu, adres e-mail, nagranie rozmowy telefonicznej oraz dane dotyczące pojazdu (np. przebieg, VIN, model).

   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
   • podmiotom z grupy kapitałowej Daimler,
   • sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   Jak długo moje dane będą przechowywane?
   Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia. Dane z nagrań rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres 90 dni.
   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub anonimizowane.

   Jakie mam prawa?
   Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

   • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
   • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
   • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
   • możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO),
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zrealizować Twojego zgłoszenia 

  • Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu reklamacji

   Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu reklamacji.

   Kto jest Administratorem Państwa danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogą się Państwo skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych, Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   • realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa, to jest rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych),
   • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
    - zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
    - weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy.

   Jaki jest zakres Państwa danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak np.: nazwa prowadzonej działalności, imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, numer telefonu, adres e-mail; dane dotyczące pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej), jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

   Komu przekazywane są Państwa dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
   • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
   • dostarczającym usługi archiwizacji dla Administratora,
   • działającym na zlecenie lub we współpracy z Administratorem,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
   • spółkom z grupy Daimler,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   Jak długo Państwa dane będą przechowywane?
   Dane przetwarzane na potrzeby rozpatrzenia reklamacji będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, tj. przez okres trzech lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

   Jakie prawa Państwu przysługują?

   • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
   • prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
   • prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
   • możliwość przeniesienia danych (art. 20 RODO),
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli rozpatrzeć zgłoszenia reklamacyjnego.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie szkoleniowym

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie szkoleniowym.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu:

   • wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu szkolenia. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
    - zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
    - weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy (nie dotyczy pracowników firm zgłaszających zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe).

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie:
   dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail.

   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe oraz archiwizacyjne dla Administratora,
   • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
   • świadczącym usługi szkoleniowe i / lub badawcze dla Administratora,
   • świadczącym usługi hotelarskie oraz przewozowe i lotnicze,
   • świadczące usługi audytowe dla Administratora,
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
   • spółkom z grupy Daimler,
   • sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?
   W związku z tym, iż korzystamy z usług outsourcingu np. w zakresie usług księgowych i płatniczych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską na Filipiny. Aby chronić Twoje dane osobowe, zawarliśmy umowę z odbiorcą danych zapewniającą odpowiedni poziom ochrony danych. Możesz poprosić o informację o określonych w tej umowie zasadach dotyczących Twoich danych pod adresem ochrona-danych-polska@daimler.com (dotyczy tylko nabywcy usługi szkoleniowej).

   Jak długo moje dane będą przechowywane?
   Dane będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany przepisami prawa i/lub wewnętrznymi procesami korporacyjnymi.
   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i będzie wynosił pięć lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub anonimizowane.

   Jakie mam prawa?
   Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

   • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
   • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

   Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu szkolenia.

  • Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji praw RODO

   Przetwarzanie danych osobowych w procesie realizacji praw RODO.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103, numer BDO: 000021557 („Administrator”).

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel przetwarzania moich danych?
   Cele przetwarzania danych przez Administratora:

   • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) to znaczy: obsługi wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO (np. praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszalności danych itp.) 
   • Przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy: w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.

   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
   • dostarczającym usługi archiwizacyjne Administratorowi,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
   • spółkom z grupy Daimler,
   • sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Mercedes-Benz na terenie Polski,
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   Jak długo moje dane będą przechowywane?
   Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane na potrzeby ewentualnych roszczeń będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. przez okres sześciu lat liczonych od dnia wymagalności roszczenia. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

   Jakie mam prawa?
   Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

   • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO)
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO)
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
   • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
   • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli rozparzyć twojego wniosku.