Compliance.

Przestrzeganie przepisów i zasad korporacyjnych.

Compliance


Integrity i compliance.

Uczciwe postępowanie jest kluczowym elementem długotrwałego sukcesu. Daimler przestrzega tej zasady prowadząc swoją działalność na całym świecie.

Compliance jest nierozłączną częścią kultury Integrity koncernu Daimler gdyż Compliance rozumiane jako zgodność z prawem krajowym i międzynarodowym, bazuje na uczciwych praktykach biznesowych. Oczywiste jest, że zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz dobrowolnych zobowiązań, przy zachowaniu wszelkich zasad etycznych.

Compliance


Integrity i compliance.

Uczciwe postępowanie jest kluczowym elementem długotrwałego sukcesu. Daimler przestrzega tej zasady prowadząc swoją działalność na całym świecie.

Compliance jest nierozłączną częścią kultury Integrity koncernu Daimler gdyż Compliance rozumiane jako zgodność z prawem krajowym i międzynarodowym, bazuje na uczciwych praktykach biznesowych. Oczywiste jest, że zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz dobrowolnych zobowiązań, przy zachowaniu wszelkich zasad etycznych.

  • Compliance w skrócie

   Compliance w skrócie.

   Organizacja Compliance

   Wiele lat temu Daimler utworzył centralną organizację - Group Compliance, która jest częścią dywizji Integrity and Legal Affairs. Na czele Group Compliance stoi Chief Compliance Officer – Olaf Schick.

   Chief Compliance Officer podlega bezpośrednio członkowi zarządu ds. Integrity and Legal Affairs oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

   Organizacyjnie dział Group Compliance jest podzielony zgodnie z pionami biznesowymi w grupie Daimler. Divisional Compliance Officerowie wspierają dywizje: Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks/Vans/Buses oraz Daimler Financial Services, w stosowaniu zasad compliance w codziennej działalności oraz w podejmowaniu odpowiednich środków zapobiegania ryzyka. Ponadto, w organizacji działu compliance, uwzględniono istotność rynku azjatyckiego, wyznaczając w 2012 oddzielnego, regionalnego Compliance Oficera dla Chin oraz Azji północno-wschodniej. Na całym świecie istnieją lokalni reprezentanci działu compliance, których zadaniem jest zapewnienie odpowiednich standardów.  

   Program Compliance w Daimler

   Podstawą programu compliance oraz ciągłego procesu kontroli jest systematyczna globalna analiza ryzyk. Obejmuje ona czynniki ilościowe i jakościowe, takie jak model biznesowy, ogólne warunki rynkowe oraz rodzaj relacji umownych z partnerami.

   Innym kluczowym elementem programu compliance w grupie Daimler jest proces sprawdzania naszych partnerów biznesowych. Proces ten służy do identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz umożliwia podjęcie odpowiednich działań wraz z naszymi partnerami w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów. Uważamy, iż uczciwe postępowanie i przestrzeganie zasad jest niezbędne dla współpracy opartej na zaufaniu. Co więcej, gwarantuje sukces w długiej perspektywie.

   Wspólnie z naszymi pionami biznesowymi definiujemy działania mające na celu minimalizację ryzyk. Przykładowo, prowadzimy program informacyjny i szkoleniowy z tematyki Integrity i Compliance. Jednym z naszych głównych obszarów są działania związane ze sprzedażą w krajach wysokiego ryzyka. Naszym celem jest promowanie kultury compliance przy jednoczesnym zapobieganiu wykroczeniom, a w szczególności korupcji.

   Nasz system BPO (Business Practices Office) zgłaszania nieprawidłowości pomaga nam chronić firmę przed naruszeniami. Jest to źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach i naruszeniach istotnych przepisów. System BPO przyjmuje informacje o naruszeniach od pracowników oraz partnerów zewnętrznych na całym świecie. Aby proces ten zyskał akceptację musi być tak wdrożony aby zapewnić przestrzeganie zasady proporcjonalności, ochrony osób zgłaszających naruszenia, oraz osób, których to zgłoszone dotyczy. Zdefiniowaliśmy kryteria wymagające zgłoszenia naruszenia i zakomunikowaliśmy je w wytycznej korporacyjnej w roku 2013. Osoby zgłaszające naruszenia mogą kontaktować się z BPO 24/7 korzystając z różnego rodzaju kanałów komunikacyjnych, a jeżeli lokalne prawo zezwala, również mogą dokonywać zgłoszeń anonimowo.

   Kluczowe aspekty compliance

   Zapobieganie i zwalczanie korupcji jest najważniejszym priorytetem dla Daimlera. Jednak compliance nie ogranicza się tylko do działań antykorupcyjnych, lecz wymaga od każdego pracownika właściwego postępowania, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawnymi, wewnętrznymi politykami oraz złożonymi obietnicami.

   Aby zapewnić i promować zachowania zgodne z zasadami compliance, kierownictwo i pracownicy biorą udział w intensywnych szkoleniach w ramach globalnego programu szkoleniowego compliance. Dzięki temu pracownicy otrzymują narzędzie do podejmowania właściwych decyzji w trudnych sytuacjach, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyk.

   Kładziemy nacisk na uświadamianie pracowników w jaki sposób można np. uniknąć wyrządzenia szkody finansowej lub szkody dla wizerunku firmy w wyniku korupcji, oszustw finansowych, defraudacji, naruszenia prawa antymonopolowego lub przestępstw związanych z praniem pieniędzy. Ponadto, wyjaśniamy podstawowe wartości naszej firmy i zapewniamy dalsze szkolenia w zakresie ochrony środowiska, standardów pracy i bezpieczeństwa produktów.

  • System sygnalizacji nieetycznych praktyk

   System sygnalizacji nieetycznych praktyk.

   System sygnalizowania nieetycznych praktyk BPO

   Do systemu sygnalizowania nieetycznych praktyk (BPO) przesyłane są zgłoszenia o naruszaniu zasad. System ten jest istotnym elementem ładu korporacyjnego.

   Działanie zgodne z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi jest priorytetem dla Daimler. Tylko wtedy, gdy zasady i normy są przestrzegane możemy uniknąć wyrządzenia szkody naszej firmie, naszym pracownikom i partnerom biznesowym. Zatem wszelkie wykroczenia powinny być wykrywane jak najwcześniej. W celu badania poważnych naruszeń w sposób sprawiedliwy i właściwy, w roku 2006 stworzono system sygnalizowania nieetycznych praktyk. Pracownicy Grupy Daimler oraz partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystać ten system, aby zgłaszać informacje o istotnych naruszeniach. Przy korzystaniu z systemu sygnalizowania nieetycznych praktyk (BPO) brane są pod uwagę również krajowe wymogi prawne W przypadku, gdy zezwalają na to lokalne przepisy, zgłoszenia mogą być również anonimowe.

   Do istotnych naruszeń zaliczamy na przykład, przekupstwo, naruszenia prawa antymonopolowego czy naruszenie przepisów dotyczące prania brudnych pieniędzy. Podczas przetwarzania zgłoszeń BPO zapewnia pełną poufność. Ponadto, nasz system sygnalizowania nieetycznych praktyk BPO gwarantuje równe traktowanie - w kontaktach zarówno z osobami zgłaszającymi nadużycia, jak i z osobami, których dotyczy oskarżenie.

   Jeśli posiadasz informacje o poważnych naruszeniach w spółce należącej do Grupy Daimler, możesz skontaktować się z BPO za pośrednictwem następujących danych kontaktowych.

   Business Practices Office (BPO) dane kontaktowe:
   Daimler AG
   Business Practices Office (BPO)
   HPC 0655
   70546 Stuttgart
   Niemcy
   E-mail: bpo@daimler.com

  • Zasady naszego postępowania

   Zasady naszego postępowania.

   Zasady naszego postępowania

   Aby promować kulturę integrity w naszej firmie, wprowadziliśmy szereg działań aby zaangażować naszych pracowników w dialog. Głównym efektem tego dialogu jest nasz Kodeks Zasad.

   Kodeks Zasad

   Kodeks Zasad bazuje na wspólnych wartościach wypracowanych z naszymi pracownikami. Definiuje on podstawę postępowania w miejscu pracy. Nasze wartości to uczciwość, odpowiedzialność, wzajemny szacunek, przejrzystość, otwartość i zgodność z przepisami prawa.

   Kodeks Zasad dostępny w dwudziestu trzech wersjach językowych opisuje kwestie postępowania w miejscu pracy jak również we współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Kodeks jest wiążący dla całej grupy Daimler. Przygotowano również przewodnik, który pomaga zastosować zapisy Kodeksu w określonych sytuacjach, i zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Posiadamy również zespół ekspertów, którzy gotowi są na udzielanie odpowiedzi dotyczących Kodeksu.
   Kodeks Zasad zawiera ogólne zasady postępowania, wymogi oraz przepisy dotyczące następujących kwestii:

   • Ochrona praw człowieka
   • Zgodność z prawem i regulacjami wewnętrznymi
   • Odpowiednie postępowanie w ramach Grupy Daimler oraz w kontaktach z klientami rządowymi, partnerami biznesowymi i z klientami
   • Postępowanie w przypadku konfliktu interesów
   • Zapobieganie wszelkim formom korupcji
   • Ochrona majątku firmy
   • Zasady społecznej odpowiedzialności

   „Zasady odpowiedzialności społecznej”, które również stanowią część Integrity Code, są wiążące dla całej Grupy Daimler i stosowane na całym świecie. W „Zasadach odpowiedzialności społecznej”, Daimler zobowiązuje się do przestrzegania zasad UN Global Compact, a tym samym do międzynarodowych praw człowieka i pracownika, takich jak zakaz pracy dzieci oraz pracy przymusowej, a także do prawa do zrzeszania się czy obowiązku zrównoważonej ochrony środowiska. Daimler zobowiązuje się także do zapewnienia równych szans, stosując się do zasady „równej płacy za równą pracę”.

   Kodeks Zasad wszedł w życie w dniu 1 listopada 2012 roku i obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa i pracowników w całej grupie Daimler AG.

   Broszura dla Partnerów Biznesowych.

    

   Dla Daimler, działanie w sposób uczciwy jest podstawą do współpracy opartej na zaufaniu i partnerstwie. W broszurze „Uczciwa współpraca. Nasza wspólna odpowiedzialność” Daimler zadeklarował swoje zasady etyczne i związane z nimi oczekiwania wobec swoich partnerów biznesowych. Broszura jest skierowana do wszystkich partnerów biznesowych Daimlera na całym świecie i ma na celu wzmocnienie świadomości uczciwości i etyki biznesowej.