Integrity, Compliance i odpowiedzialność prawna.

Dla Daimler Integrity, Compliance i odpowiedzialność prawna są nierozłącznie związane z naszą codzienną działalnością.

 • Najwyższe miejsce w hierarchii organizacji

  Najwyższe miejsce w hierarchii organizacji.

  Najwyższe miejsce w hierarchii organizacji.

  Jesteśmy przekonani, że tylko ci, którzy postępują odpowiedzialnie, mogą osiągnąć trwały sukces w dłuższej perspektywie. Dla nas oznacza to coś więcej niż tylko przestrzeganie prawa, ponieważ staramy się również dostosować nasze działania do wspólnych zasad i wartości.

  Renata Jungo Brüngger

  „Trwały sukces to nie tylko wyniki finansowe firmy. Dzięki kulturze uczciwości dbamy o to, aby firma Daimler spełniała wymagania stawiane przyszłej mobilności”.

  Renata Jungo Brüngger, Członek Zarządu Daimler AG ds. Integrity and Legal Affairs

  Ze względu na ich strategiczne znaczenie, połączyliśmy działy do spraw Integrity, Compliance i kwestii prawnych w ramach jednego obszaru działalności Zarządu. Ten obszar działalności Zarządu wspiera działy i jednostki w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia, aby kwestie te pozostały integralną częścią ich organizacji. Uczciwość i Compliance postrzegamy jako niezmienne elementy kultury korporacyjnej i codziennej działalności biznesowej, które przyczyniają się do trwałego sukcesu firmy. Podstawą jest Kodeks Zasad, który definiuje wytyczne dotyczące codziennego postępowania w biznesie, zapewnia pracownikom ukierunkowanie i pomaga im podejmować właściwe decyzje nawet w trudnych sytuacjach biznesowych. Uzupełnieniem Kodeksu Zasad są nasze wewnętrzne zasady i wytyczne.

   

  Kultura uczciwości. Uczciwość jest jedną z czterech wartości korporacyjnych, które stanowią podstawę naszej działalności. Uczciwość oznacza dla nas działanie zgodne z zasadami etycznymi. Dlatego też dążymy nie tylko do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i dobrowolnych zobowiązań, ale także do tego, aby żyć zgodnie z naszymi wartościami korporacyjnymi i nie unikać podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania krytycznych kwestii. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi będą przestrzegać zasad naszej kultury uczciwości jako zgodnych z własnymi przekonaniami.

  Broszura dla partnerów biznesowych. Dla firmy Daimler uczciwe działanie jest stanowczym wymogiem współpracy i partnerstwa opartych na zaufaniu. W broszurze „Etyczny biznes: nasze oczekiwania względem partnerów biznesowych” firma Daimler prezentuje swoje zasady etyczne i związane z nimi oczekiwania wobec partnerów biznesowych. Broszura jest skierowana do wszystkich partnerów na całym świecie i ma na celu wzmocnienie świadomości w zakresie uczciwości i etyki w biznesie.

   

 • Compliance w skrócie

  Compliance w skrócie.

  Compliance w skrócie.

  Uczciwość jako jedna z czterech wartości korporacyjnych stanowi podstawę naszej działalności. Compliance rozumiane jako przestrzeganie przepisów jest tu kluczowym warunkiem wstępnym.

  Compliance i odpowiedzialność prawna.

  Compliance w skrócie

  Compliance i odpowiedzialność prawna.

  Compliance oparte na wartościach jest nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej firmy Daimler. Compliance oznacza dla nas działanie zgodne z prawem i przepisami. Naszym celem jest zapewnienie, że wszyscy nasi pracownicy na całym świecie są zawsze w stanie wykonywać swoją pracę w sposób zgodny z obowiązującym prawem, przepisami, dobrowolnymi zobowiązaniami i naszymi wartościami, określonymi w wiążącej formie w naszym Kodeksie Zasad.

  Nasze działania w zakresie zgodności obejmują:

  • Poszanowanie i ochronę praw człowieka
  • Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych
  • Zachowanie i promowanie uczciwej konkurencji
  • Przestrzeganie przepisów prawnych i regulacji dotyczących rozwoju produktu
  • Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i odpowiedzialne przetwarzanie danych
  • Respektowanie list podmiotów objętych sankcjami,
  • Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy  

  Nasze działy Compliance i prawny służą pomocą i radą wszystkim jednostkom organizacyjnym na całym świecie w zakresie ich działalności biznesowej, procesów i usług w celu minimalizacji ryzyka prawnego i biznesowego.

  Działem Compliance kieruje Chief Compliance Officer Olaf Schick. Podlega on bezpośrednio członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za kwestie etyczne i prawne oraz przewodniczącemu Komitetu ds. Audytu.

  System Zarządzania Zgodnością.

  System Zarządzania Zgodnością.

  System Zarządzania Zgodnością

  Nasz System Zarządzania Compliance (Compliance Management System, CMS) został zaprojektowany w celu zapobiegania niewłaściwym lub nielegalnym zachowaniom firmy Daimler i jej pracowników, a nasza kultura uczciwości stanowi podstawę tego podejścia.

  Nasz System Zarządzania Compliance (CMS) składa się z podstawowych zasad i środków mających na celu promowanie zachowań zgodnych z przepisami w całej firmie. CMS opiera się na standardach krajowych i międzynarodowych i jest stosowany na skalę globalną we wszystkich jednostkach Daimler AG oraz we wszystkich spółkach, w których nasza firma jest udziałowcem większościowym. CMS składa się z siedmiu wzajemnie uzupełniających się elementów.

  Systematycznie dążymy do ograniczenia ryzyka braku zgodności z przepisami oraz corocznie analizujemy i oceniamy zagrożenia w tym obszarze dla wszystkich naszych jednostek biznesowych. Analizy te opierają się na gromadzonych centralnie informacjach o wszystkich jednostkach organizacyjnych. Wyniki analiz stanowią podstawę naszej kontroli ryzyka.

  W celu zapewnienia i promowania przestrzegania prawa, kierownictwo i pracownicy przechodzą obszerne szkolenie w ramach naszego globalnego programu szkoleniowego dotyczącego uczciwości i Compliance. Daje to pracownikom narzędzia do podejmowania właściwych decyzji w trudnych sytuacjach przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. W 2018 roku w szkoleniach stacjonarnych i internetowych wzięło udział w sumie około 220 000 pracowników różnego szczebla.

  Każdego roku oceniamy adekwatność i skuteczność naszego Systemu Zarządzania Compliance i dostosowujemy go do nowych wymogów prawnych, nieustannie go ulepszając.

 • System zgłaszania nieprawidłowości BPO

  System zgłaszania nieprawidłowości BPO.

  System zgłaszania nieprawidłowości BPO.

  System zgłaszania nieprawidłowości BPO

  System zgłaszania nieprawidłowości BPO przyjmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń zasad. Jest to istotny element dobrego ładu korporacyjnego.

  Tylko pod warunkiem przestrzegania zasad i standardów możemy uniknąć szkód dla naszej firmy, naszych pracowników i partnerów handlowych. Przestrzeganie prawa i przepisów wewnętrznych stanowi dla firmy Daimler najwyższy priorytet, dlatego wszelkie naruszenia muszą być odpowiednio wcześnie wykrywane.

  System zgłaszania nieprawidłowości wprowadziliśmy w 2006 r. w celu badania poważnych naruszeń w uczciwy i rzetelny sposób. Pracownicy Grupy Daimler i podmioty zewnętrzne mogą z niego korzystać w celu zgłaszania istotnych zagrożeń dla firmy. Korzystanie z systemu zgłaszania nieprawidłowości BPO (ang. Business Practices Office – Biuro ds. praktyk biznesowych) wymaga uwzględnienia różnych lokalnych wymogów prawnych specyficznych dla danego kraju. Tam, gdzie pozwalają na to lokalne przepisy prawa, możliwe jest również dokonywanie anonimowych zgłoszeń.

  Do poważnych naruszeń należą na przykład przekupstwo, naruszenie prawa antymonopolowego oraz łamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W systemie zgłaszania nieprawidłowości BPO informacje są przetwarzane z zapewnieniem całkowitej poufności. Ponadto nasz system zgłaszania nieprawidłowości kładzie duży nacisk na uczciwość i proporcjonalność, zarówno względem osób informujących o nieprawidłowościach, jak i tych, których dotyczą zarzuty.

  Jeśli masz konkretne podejrzenia dotyczące istotnych naruszeń związanych z Grupą Daimler, zgłoś je w systemie zgłaszania nieprawidłowości BPO, korzystając z poniższych danych do kontaktu.  

  Biuro ds. praktyk biznesowych – dane do kontaktu.

  Biuro ds. praktyk biznesowych – dane do kontaktu.

  Daimler AG
  IL/CBP – Business Practices Office (BPO)
  HPC E703
  70546 Stuttgart
  Niemcy
  E-mail: bpo@daimler.com

  Formularz zgłoszeniowy BPO.

  Formularz zgłoszeniowy BPO.

  Aby zgłosić podejrzenia dotyczące poważnego naruszenia – w razie potrzeby anonimowo – w systemie zgłaszania nieprawidłowości BPO, możesz skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie głównej Daimler.com.