Integrity, Compliance i odpowiedzialność prawna.

Dla Daimler Integrity, Compliance i odpowiedzialność prawna są nierozłącznie związane z naszą codzienną działalnością.

 • Odpowiedzialny business

  Odpowiedzialny business.

  Odpowiedzialny business.

  Dla Mercedes-Benz Integrity, Compliance i odpowiedzialność prawna są nierozłącznie związane z naszą codzienną działalnością. Jesteśmy przekonani, że tylko ci, którzy postępują odpowiedzialnie, mogą osiągnąć trwały sukces w dłuższej perspektywie. Dla nas oznacza to coś więcej niż tylko przestrzeganie prawa, staramy się również dostosować nasze działania do wspólnie podzielanych zasad i wartości.

  Renata Jungo Brüngger

  „Trwały sukces to nie tylko wyniki finansowe firmy. Dzięki kulturze Integrity dbamy o to, aby firma Mercedes-Benz Group AG spełniała wymagania stawiane przyszłej mobilności”.

  Renata Jungo Brüngger, Członek Zarządu Mercedes-Benz Group AG ds. Integrity and Legal Affairs

  Ze względu na ich strategiczne znaczenie, połączyliśmy działy do spraw  Integrity, Compliance i dział Prawny w ramach jednego obszaru odpowiedzialności Zarządu, pod przewodnictwem Renaty-Jungo Brüngger. Zadaniem tego obszaru odpowiedzialności Zarządu jest trwałe ukorzenienie zagadnień dotyczących uczciwości i zgodności w wymienionych powyżej działach korporacyjnych.  Integrity i Compliance postrzegamy jako niezmienne elementy kultury korporacyjnej i codziennej działalności biznesowej, które przyczyniają się do trwałego sukcesu firmy Mercedes-Benz. Podstawą dla naszej działalności biznesowej jest Kodeks Zasad ,który definiuje wytyczne dotyczące codziennego postępowania w biznesie, jest punktem odniesienia dla pracowników i pomaga im podejmować właściwe decyzje nawet w trudnych sytuacjach biznesowych. Uzupełnieniem Kodeksu Zasad są nasze pozostałe wewnętrzne zasady i wytyczne.

  Kultura Uczciwości.

  Uczciwość jest jedną z czterech wartości korporacyjnych, obok zaangażowania, dyscypliny i szacunku stanowiących podstawę naszej działalności. Uczciwość oznacza dla nas działanie zgodne z zasadami etycznymi. Dlatego też dążymy nie tylko do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i dobrowolnych zobowiązań, ale także do tego, aby żyć zgodnie z naszymi wartościami korporacyjnymi, z rozwagą podejmować trudne decyzje oraz poszukiwać optymalnych rozwiązań w sprawach krytycznych. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi będą przestrzegać zasad naszej kultury uczciwości jako zgodnych z własnymi przekonaniami.  Compliance - Bazujący na wartościach.

  Compliance jest nierozerwalną częścią naszych codziennych działań biznesowych. Dla nas oznacza działanie w zgodzie z prawem i przepisami. Dążymy do tego, by wszystkie aktywności naszych pracowników przebiegały w zgodzie z panującym prawem, regulacjami, dobrowolnymi zobowiązaniami oraz wyznawanymi przez nas wartościami. Wraz z wprowadzeniem naszych kompleksowych szkoleń, chcemy upewnić się, iż nasi pracownicy postępują i w dalszym ciągu będą postępować zgodnie z zasadami compliance i integrity. Nasze niezależne od siebie działy prawne i compliance wspierają oraz dzielą się poradami w tej materii. W celu wykrycia naruszeń naszych wytycznych, zachęcamy naszych pracowników oraz zewnętrznych partnerów by raportowali wszelkie uchybienia do naszego systemu zgłaszania nieprawidłowości (BPO). Zgodność i uczciwość są przez nas uwzględnione także w naszych procesach odszkodowawczych i sankcyjnych. Blisko współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi by uczynić zgodność i uczciwość nierozłączną częścią ich aktywności biznesowych.

 • System Zarządzania Zgodnością

  System Zarządzania Zgodnością.

  System Zarządzania Zgodnością.

  Compliance i odpowiedzialność prawna

  Compliance oparte na wartościach jest nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej firmy Mercedes-Benz. Compliance oznacza dla nas działanie zgodne z prawem i przepisami. Naszym celem jest zapewnienie, że wszyscy nasi pracownicy na całym świecie są zawsze w stanie wykonywać swoją pracę w sposób zgodny z obowiązującym prawem, przepisami, dobrowolnymi zobowiązaniami i naszymi wartościami, określonymi w wiążącej formie w naszym Kodeksie Zasad.

  Nasze działania w zakresie zgodności obejmują:

  ·          poszanowanie i ochronę praw człowieka,

  ·          przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych,

  ·          zachowanie i promowanie uczciwej konkurencji,

  ·          przestrzeganie przepisów prawnych i regulacji dotyczących rozwoju produktu,

  ·          przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i odpowiedzialne przetwarzanie danych,

  ·          respektowanie list podmiotów objętych sankcjami,

  ·          zapobieganie praniu brudnych pieniędzy.

   

   

  Siedem Elementów CMS

  Nasz System Zarządzania Zgodnością (Compliance Management System - CMS) oparty jest na krajowych oraz międzynarodowych standardach i został wdrożony w skali zarówno w Mercedes-Benz Group AG jak i we wszystkich Spółkach Grupy mających swoje siedziby na całym świecie. System ten składa się z siedmiu nierozłącznych elementów wymienionych na wykresie.

  Renata Jungo Brüngger


  Wartości oraz Cele Compliance

  Celem Systemu Zarządzania Zgodnością jest promowanie zgodności z prawem i politykami korporacyjnymi oraz zapobieganie niewłaściwym zachowaniom. Fundamentem Systemu jest nasza kultura Integrity. Działy compliance oraz prawny określają odpowiednie środki służące osiągnięciu celów oraz przestrzeganiu wartości biorąc pod uwagę biznesowe wymagania firmy Mercedes-Benz.

   

  Organizacja Compliance

  Nasze działy prawne i compliance za swój cel objęły zapewnianie zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami w Spółkach Grupy Mercedes-Benz.  Ich struktura została opracowana w taki sposób, by mogły one optymalnie wspierać i doradzać wszystkim innym działom, które takiej pomocy potrzebują zarówno w sferze biznesowej, jak i w prowadzeniu procesów oraz wykonywaniu usług. Ponadto, we wszystkich Spółkach Grupy na całym świecie powołane zostały lokalne osoby kontaktowe, które upewniają się, iż nasze standardy są w tych spółkach zachowane, a także pomagają lokalnemu kierownictwu przy wdrażaniu naszego programu Compliance.

  Zarząd Mercedes-Benz Group AG na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące aktualnego stanu naszego Systemu Zarządzania Zgodnością a także jego dalszego rozwoju. Jest także na bieżąco informowany w tematach dotyczących systemu zgłaszania nieprawidłowości (BPO) oraz o wszelkich innych sprawach jeśli wymaga tego sytuacja.

   

  Ryzyka Compliance

  Systematycznie analizujemy oraz szacujemy ryzyka związane z Compliance w obrębie Spółek Grupy. Nasze analizy bazują na centralnych danych pochodzących ze Spółek Grupy, a w razie potrzeby uwzględnia także dodatkowe specyficzne elementy. Wyniki tych analiz kształtują podstawy naszej kontroli ryzyka.

   

  Program Compliance

  Nasz program Compliance zawiera zasady oraz środki stworzone w celu minimalizacji ryzyk związanych z dziedziną Compliance oraz w celu zapobiegania naruszeniom praw i regulacji. Indywidualne środki bazują na wiedzy zdobytej podczas analizy ryzyka Compliance, w których przykładamy szczególną uwagę do wskaźników takich jak region czy model biznesowy poszczególnych spółek Mercedes-Benz Group. Głównymi dziedzinami zainteresowania naszych raportów Compliance są, między innymi, nasz systemu zgłaszania nieprawidłowości (BPO), Infopoint Integrity oraz kontrola Integrity nowych oraz istniejących partnerów biznesowych.

   

  Komunikacja i Szkolenia
  Bazując na naszym Kodeksie Zasad, przygotowujemy dla naszych pracowników rozbudowane programy szkoleniowe dotyczące tematów Compliance. Nieustannie analizujemy potrzeby, dodajemy nowe funkcjonalności i rozszerzamy programy szkoleniowe, oraz przykładamy szczególną uwagę do wyników szkoleń. Wykorzystywane przez nas środki szkoleniowe mają na celu zapewnienie długoterminowych działań prowadzonych w zgodzie z zasadami Integrity oraz Compliance wewnątrz spółki oraz  zapewnienie wsparcia naszym pracownikom w szczególnych przypadkach naruszeń z którymi przyjdzie im się mierzyć.

   

  Monitoring i Usprawnienia

  Stale oceniamy adekwatność oraz skuteczność naszego Systemy Zarządzania Zgodnością i nieustannie aktualizujemy go, by przystawał do rozwijającego i wciąż zmieniającego się świata, zmieniających się ryzyk i nowych wymagań prawnych. Śledzimy także najistotniejsze procesy bazując na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI), które między innymi zawierają dane dotyczące jakości oraz czasu trwania procesu. Ponadto, analizujemy wiedzę, której zdobycie było możliwe dzięki niezależnym zewnętrznym i wewnętrznym ocenom oraz audytom. 

 • Nasz Kodeks Zasad: Postępujemy Właściwie

  Nasz Kodeks Zasad: Postępujemy Właściwie.

  Nasz Kodeks Zasad: Postępujemy Właściwie.

  Jesteśmy przekonani, że jedynym sposobem na odniesienie długoterminowego sukcesu jest właściwe postępowanie. Nasz Kodeks Zasad jasno określa, co rozumiemy przez uczciwość, jakie zasady obowiązują wszystkich i jakimi zasadami się kierujemy.

  Renata Jungo Brüngger

  Uczciwe postępowanie jest podstawą naszych działań

  Dla nas uczciwość oznacza właściwe postępowanie osiągane poprzez bycie zgodnym z naszymi wartościami. Innymi słowy, przestrzegamy wewnętrznych i zewnętrznych zasad, działamy zgodnie z naszymi wartościami korporacyjnymi, a przy tym słuchamy naszego wewnętrznego kompasu. Ta skala wartości została określona w naszym Kodeksie Zasad, do którego muszą się stosować wszystkie spółki Mercedes-Benz.

  Do powstania naszego Kodeksu Zasad przyczynili się pracownicy z różnych części świata i z różnych obszarów firmy. Pracownicy mogą w codziennej pracy wspierać się zawartymi w kodeksie wskazówkami, w sytuacjach krytycznych natomiast i pomaga pracownikom w podejmowaniu właściwych decyzji.

  Sercem naszego Kodeksu Zasad jest pięć zasad korporacyjnych. Sumują one wszystko to, co rozumiemy przez „Integrity” oraz, a może przede wszystkim wymagamy od naszych pracowników, by zawsze postępowali w zgodzie z nimi.

  ·          Jesteśmy rentowni i dbamy o  ludzi i środowisko.

  ·          Działamy odpowiedzialnie i przestrzegamy zasad.

  ·          Otwarcie adresujemy problemy i opowiadamy się za przejrzystością.

  ·          Uczciwość i szacunek są podstawą naszej współpracy.

  ·          Praktykujemy różnorodność.

 • System zgłaszania nieprawidłowości BPO

  System zgłaszania nieprawidłowości BPO.

  System zgłaszania nieprawidłowości BPO.

  Dla Mercedes-Benz Integrity, Compliance i odpowiedzialność prawna są nierozłącznie związane z naszą codzienną działalnością. Jesteśmy przekonani, że tylko ci, którzy postępują odpowiedzialnie, mogą osiągnąć trwały sukces w dłuższej perspektywie. Dla nas oznacza to coś więcej niż tylko przestrzeganie prawa, staramy się również dostosować nasze działania do wspólnie podzielanych zasad i wartości.

  Renata Jungo Brüngger


  System zgłaszania nieprawidłowości BPO (ang. Business Practices Office – Biuro ds. praktyk biznesowych) przyjmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń zasad. Jest to istotny element dobrego ładu korporacyjnego.

  Tylko pod warunkiem przestrzegania zasad i standardów możemy uniknąć szkód dla naszej firmy, naszych pracowników i partnerów handlowych. Przestrzeganie prawa i przepisów wewnętrznych stanowi dla firmy Mercedes-Benz najwyższy priorytet, dlatego wszelkie naruszenia muszą być odpowiednio wcześnie wykrywane. System zgłaszania nieprawidłowości wprowadziliśmy w 2006 r. w celu badania poważnych naruszeń w uczciwy i rzetelny sposób. Pracownicy Grupy Mercedes-Benz i podmioty zewnętrzne mogą z niego korzystać w celu zgłaszania istotnych zagrożeń dla firmy. Korzystanie z systemu zgłaszania nieprawidłowości BPO wymaga uwzględnienia różnych lokalnych wymogów prawnych charakterystycznych dla danego kraju. Tam, gdzie pozwalają na to lokalne przepisy prawa, możliwe jest również dokonywanie anonimowych zgłoszeń.

  Do poważnych naruszeń należą na przykład przekupstwo, naruszenie prawa antymonopolowego oraz łamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Po otrzymaniu zgłoszenia, BPO przeprowadza wewnętrzną ocenę ryzyka potencjalnego naruszenia. W przypadkach wiążących się z wysokim ryzykiem dla spółki, organy prawne przeprowadzają wewnętrzną ocenę prawną.  Jeśli wykaże ona, iż podejrzenia okazały się uzasadnione, sprawa jest przekazywana do odpowiedniego działu prowadzącego dochodzenie (np. Ochrony Korporacyjnej, Korporacyjnej Ochrony Danych, Korporacyjnego Audytu lub działu Prawnego) ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi prowadzenia tego dochodzenia.

   

  Pracownikowi, którego dotyczy sprawa tak szybko jak jest to tylko możliwe zapewniana jest możliwość odpowiedzi na zarzuty. Podobnie jak w prawie, zasada domniemania niewinności obowiązuje także w przypadku postępowań przed BPO i organami prowadzącymi śledztwo. Zarówno dowody obciążające jak i te, które działają na korzyść podejrzanego są traktowane równoważnie w czasie postępowania. BPO w czasie postępowania  udziela wskazówek organom dochodzeniowym aż do momentu zamknięcia dochodzenia. Co bardzo ważne, BPO zapewnia pełną poufność i anonimowość. Jednym z najważniejszych czynników na których bazuje nasz system zgłaszania naruszeń jest sprawiedliwość. Obie strony, zarówno zgłaszający jak i podejrzany traktowani są w ten sam sposób. BPO zawsze stosuje zasadę proporcjonalności. Każdy z przypadków jest przez nas rozpatrywany indywidualnie, by dokładnie określić jakie konsekwencje są odpowiednie, potrzebne oraz stosowne.

  Jeśli masz konkretne podejrzenia dotyczące istotnych naruszeń związanych z Grupą Mercedes-Benz, zgłoś je w systemie zgłaszania nieprawidłowości BPO, korzystając z poniższych danych do kontaktu.

   

  Biuro ds. praktyk biznesowych – dane do kontaktu

  Mercedes-Benz AG
  IL/CBP – Business Practices Office (BPO)
  HPC E703
  70546 Stuttgart
  Niemcy
  E-mail: bpo@mercedes-benz.com

   

  Formularz zgłoszeniowy BPO

  Aby zgłosić podejrzenia dotyczące poważnego naruszenia – w razie potrzeby anonimowo – w systemie zgłaszania nieprawidłowości BPO, możesz skorzystać też z formularza zgłoszeniowego na stronie głównej group.mercedes-benz.com.

  formularz – link:  https://group.mercedes-benz.com/company/compliance/bpo/reporting-form/

 • Nie dla korupcji!

  Nie dla korupcji!

  Nie dla korupcji!

  W Mercedes-Benz zdajemy sobie sprawę, jakiego rodzaju interesy możemy prowadzić, a jakich musimy się wystrzegać. Bezwzględnie stronimy od łapownictwa, zarówno biernego jak i czynnego. Oznacza to, iż nie dajemy ani nie bierzemy łapówek.

   

  Kiedy jedna ręka myje drugą…

  Umowa, która „przynosi korzyści” wszystkim? Fatalna decyzja!

  Korupcja wyrządza ogromne szkody – uczciwej konkurencji, społeczeństwu i naszej firmie. Dlatego zajmujemy wspólne stanowisko przeciwko korupcji i wszystkim jej negatywnym skutkom. Jako członek założyciel UN Global Compact aktywnie przyczyniamy się do tego, byśmy my, jak i nasi partnerzy biznesowi działali zgodnie z zasadami UN Global Compact. Swoje obowiązki wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i naszymi zasadami korporacyjnymi. Obejmuje to również Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych (1997) oraz Konwencję ONZ przeciwko korupcji (2003).

   

  Razem na dobrej drodze

  Zapobieganie i zwalczanie korupcji są kluczowymi aspektami naszej pracy w zakresie zgodności. W celu ciągłego podnoszenia świadomości znaczenia prowadzonych działań antykorupcyjnych wśród naszych pracowników, uruchomiliśmy skierowane do nich różnorodne szkolenia i komunikacje. Wszystkie aktywności prowadzimy w zgodzie z naszą wewnętrzną kampanię „Razem na Dobrej Drodze”, która zachęca do dyskusji na temat korupcji i pomaga naszym pracownikom bezpiecznie i prawidłowo reagować na ryzyka korupcyjne mogące pojawiać się w codziennej pracy.

   

  Nasz program zgodności w zakresie przeciwdziałaniu korupcji

  Nasz Program Zgodności z Zasadami Antykorupcyjnymi opiera się na naszym kompleksowym Systemie Zarządzania Zgodnością (CMS). Jego kluczowym elementem jest ocena potencjalnych zagrożeń. Oprócz informacji wewnętrznych, takich jak model biznesowy jednostki, uwzględniane są tu również czynniki zewnętrzne, m.in. Indeks Percepcji Korupcji opracowany przez Transparency International. Wyniki tej analizy ryzyka stanowią podstawę do wdrożenia naszych działań antykorupcyjnych, które mają na celu zapobieganie korupcji we wszystkich działaniach biznesowych. W związku z tym kładziemy szczególny nacisk na firmy mające siedziby w krajach wysokiego ryzyka oraz relacje biznesowe z spółkami dystrybucyjnymi i generalnymi dystrybutorami na całym świecie.

   

  Lokalne kierownictwo jest odpowiedzialne za wdrożenie środków zgodności ściśle współpracując z działami Integrity oraz Prawnym. W firmach narażonych na wysokie ryzyko korupcji niezależny „Local Compliance Officer” wspiera kierownictwo we wdrażaniu Programu Zgodności z Zasadami Antykorupcyjnymi. Regularnie sprawdzamy skuteczność naszych środków i metod, a także stale ulepszamy nasz Program Zgodności z Zasadami Antykorupcyjnymi.

   

  Aby poznać obiektywną opinię na temat naszego Antykorupcyjnego Programu Zgodności, zleciliśmy niezależnemu audytorowi- KPMG AG przeprowadzenie audytu tego systemu pod kątem przeciwdziałania korupcji zgodnie ze standardem 980 Instytuty Audytorów Publicznych w Niemczech. Audyt ten w szczególności został oparty na badaniu adekwatności, wdrożenia i skuteczności podjętych przez Mercedes-Benz AG działań zapobiegających korupcji. Zakończył się sukcesem wraz z końcem 2019 roku. 

 • Compliance naszych Partnerów Biznesowych Nasza wspólna odpowiedzialność

  Compliance naszych Partnerów Biznesowych.

  Nasza wspólna odpowiedzialność.

  Compliance naszych Partnerów Biznesowych.

  Nasza wspólna odpowiedzialność.

  Dla nas uczciwość i zgodność są fundamentami partnerstwa i współpracy opartej na zaufaniu, którego osiągnięcie jest możliwe tylko wtedy, gdy firmy, pracownicy i partnerzy biznesowi mają wspólne zrozumienie wartości i wszyscy działamy jednomyślnie.

  „W Mercedes-Benz  zgodność i uczciwość są kluczowymi elementami naszego życia biznesowego. Takiej postawy oczekujemy nie tylko od wszystkich naszych pracowników, ale także od naszych partnerów.”  Renata Jungo Brüngger, Członek Zarządu Mercedes-Benz Group AG ds. Integrity and Legal Affairs

   

  Podstawą naszej działalności jest uczciwość, która nieodłącznie wiąże się z przestrzeganiem prawa i wartości etycznych oraz prowadzeniem działań w sposób zrównoważony i stabilny. W Mercedes-Benz promujemy kulturę korporacyjną zgodną z tą koncepcją wartości. Oczekujemy uczciwości od wszystkich naszych pracowników, a także od naszych partnerów biznesowych.

   

  Weryfikacja Integrity naszych partnerów biznesowych

  Wybierając naszych bezpośrednich partnerów biznesowych, kontrolujemy i dbamy o to by przestrzegali oni prawa oraz zasad etyki zarówno w momencie zawiązania relacji biznesowej jak i przez cały czas jej trwania.  Dlatego zarówno nasi potencjalni, jak i obecni partnerzy biznesowi poddawani są kontrolom uczciwości w oparciu o ryzyko. Naszym celem jest wczesne wykrywanie możliwych naruszeń uczciwości. Nieustannie doskonalimy nasze procesy należytej staranności i monitorowania.

  Jeśli partner nie przestrzega naszych standardów, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia współpracy lub procesu selekcji.

   

  Wspólne podejmowanie właściwych działań: Standardy Partnerów Biznesowych Mercedes-Benz

  Dzięki Standardom Partnerów Biznesowych, firma przedstawia swoje zasady etyczne i wymagania wobec swoich partnerów biznesowych. Aktywnie promujemy nasze zasady Compliance i wymagamy tego również od naszych partnerów. Standardy Partnera Biznesowego są skierowane do wszystkich partnerów biznesowych na całym świecie.

  Standardy zrównoważonego rozwoju dostawców Mercedes-Benz

  Nasze Standardy Zrównoważonego Rozwoju Dostawców kompletują wszystkie wymagania biznesowe dotyczące zrównoważonego rozwoju dla naszych dostawców i przekazują nasze oczekiwania dotyczące warunków pracy, poszanowania i przestrzegania praw człowieka, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, a także etyki biznesowej i zgodności. Standardy są podstawą relacji biznesowych z dostawcami na całym świecie. Nasi bezpośredni dostawcy są zobowiązani nie tylko do przestrzegania naszych standardów zrównoważonego rozwoju, ale także do informowania o nich swoich pracowników i przekazywania ich własnym dostawcom. Wspieramy w tym naszych bezpośrednich dostawców za pomocą kierunkowanych do nich informacji i kwalifikacji. Główną platformą komunikacyjną dla dostawców jest Daimler Supplier Portal.

  Portal – link: https://supplier-portal.daimler.com/portal/en

  Zwiększanie świadomości: moduł świadomości zgodności

  W oparciu o Standardy Zrównoważonego Rozwoju Dostawców, Standardy Partnerów Biznesowych oraz nasz Kodeks Zasad, zapewniamy naszym partnerom handlowym i dostawcom moduł szkoleniowy: „Compliance Awareness Module”. Ten moduł szkoleniowy ma na celu pokazanie naszym partnerom, jakimi zasadami w zakresie Compliance i Integrity kierujemy się w Mercedes-Benz oraz jakie oczekiwania z nim wiążą. Jednocześnie chcemy zwiększyć świadomość naszych partnerów biznesowych w zakresie prawidłowego postępowania z ewentualnymi zagrożeniami dla uczciwości i zgodności.

   

  Moduł szkoleniowy – link:   https://www.compliance-awareness-module.com/index_de.php

 • Zarządzanie zgodnością danych Odpowiedzialne wykorzystanie danych

  Zarządzanie zgodnością danych

  Odpowiedzialne wykorzystanie danych.

  Zarządzanie zgodnością danych

  Odpowiedzialne wykorzystanie danych.

  Dla Mercedes-Benz Integrity, Compliance i odpowiedzialność prawna są nierozłącznie związane z naszą codzienną działalnością. Jesteśmy przekonani, że tylko ci, którzy postępują odpowiedzialnie, mogą osiągnąć trwały sukces w dłuższej perspektywie. Dla nas oznacza to coś więcej niż tylko przestrzeganie prawa, staramy się również dostosować nasze działania do wspólnie podzielanych zasad i wartości.

  Renata Jungo Brüngger


  Odpowiedzialne podejście do danych jest częścią naszej cyfrowej odpowiedzialności biznesu. Skupiamy się na przejrzystości, samostanowieniu i bezpieczeństwie danych. Gdy nasi inżynierowie opracowują nowe usługi i produkty, siadają przy stole z kolegami z korporacyjnego działu ochrony danych i działu prawnego, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie. Ochrona danych jest kluczowym czynnikiem, w szczególności w przypadku pojazdu podłączanego do sieci, a także dla akceptacji tej technologii przez klientów”.

  Renata Jungo Brüngger, Członek Zarządu Mercedes-Benz Group AG ds. Integrity and Legal Affairs

  Łączność i cyfryzacja odgrywają kluczową rolę w przyszłej mobilności. Wiele nowych modeli biznesowych opiera się na ogromie ilości danych, w tym zautomatyzowana i autonomiczna jazda, systemy wspomagające, bezpieczeństwo pojazdów i nowe usługi. Jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialnego wykorzystywania danych. Jednocześnie koncentrujemy się na potrzebach naszych klientów. Nasz System Zarządzania Zgodnością Danych (Data Compliance Management System), który obejmuje całą grupę, pomaga nam planować, wdrażać i monitorować środki zapewniające zgodność z przepisami w zakresie ochrony danych w tym procesie.

   

  Nasza wizja danych (Data Vision)

  Dzięki danym, poprzez innowacyjne usługi, możemy zaoferować większe bezpieczeństwo i wygodę, czyli wartość dodaną. Naszym priorytetem jest aby nasi klienci i partnerzy biznesowi mieli pewność, że ich dane są przetwarzane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Zdefiniowaliśmy wizję danych grupy Mercedes-Benz w formie standardu przetwarzania danych w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i etyczny.

  Został on uzupełniony przez różne wytyczne w zakresie danych. W tym procesie, kluczowe są dla nas wiodące zasady takie jak przejrzystość, wybór i bezpieczeństwo danych.

  Renata Jungo Brüngger


  Rozwój produktów przyjaznych prywatności

  Zapewnienie skutecznej ochrony danych w pojazdach jest integralną częścią rozwoju naszych produktów. Obecnie kierowcy wielu serii modelowych mogą już korzystać z takich usług, jak aktualne informacje o ruchu drogowym i system Active Stop-and-Go Assist. Takie aplikacje korzystają z przetwarzania danych. Dlatego też, głównym celem naszych działań w zakresie ochrony danych jest przyjazny dla prywatności projekt pojazdów podłączonych do sieci, opracowanie zautomatyzowanych funkcji jazdy oraz nowych usług i aplikacji. Podstawą tego działania jest polityka „Wbudowana Prywatność" (Privacy by Design). Oznacza ona, że nasi inspektorzy ochrony danych współpracują z inżynierami i programistami IT już na etapie tworzenia produktu i dążą do zapewnienia odpowiedzialnego podejścia do danych.

   

  Odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji

  Korzystanie ze sztucznej inteligencji [SI] również wymaga jasnych wytycznych. W przemyśle motoryzacyjnym, istnieje wiele różnych obszarów zastosowań SI. Połączone systemy nawigacji, inteligentni asystenci głosowi i pojazdy autonomiczne to tylko kilka przykładów różnorodnych jej zastosowań. Chcemy również wykorzystać szanse, jakie sztuczna inteligencja niesie dla naszych klientów. Według nas, akceptacja i zaufanie mają fundamentalne znaczenie dla wykorzystywania SI do przetwarzania danych. W związku z tym, nasze wytyczne w zakresie danych zostały uzupełnione o Zasady dotyczące sztucznej inteligencji. Są one podstawą odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do technologii SI w firmie. Wraz z zasadami postępowania w zakresie danych, stanowią one ważną podstawę naszej cyfrowej odpowiedzialności.

   

  System zarządzania zgodnością danych (Data Compliance Management System)

  Aby sprostać wymaganiom regulacyjnym w zakresie danych, jesteśmy jednym z pierwszych producentów samochodów, który połączył istniejące środki, procesy i systemy dotyczące zgodności bezpieczeństwa danych w System Zarządzania Zgodnością Danych (Data CMS). Jest on oparty na już istniejącym Systemie Zarządzania Zgodnością grupy Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Compliance Management System). Dzięki niemu, systematycznie planujemy działania służące przestrzeganiu przepisów o ochronie danych opartych na ryzyku, w celu wdrożenia ich w całej Grupie oraz ich ciągłego monitorowania. Dzięki systemowi Data CMS, spółka Mercedes-Benz  wykracza poza ustawowe wymagania, aby zapewnić zrównoważone podejście do danych w organizacji.

 • Zrównoważony rozwój w Mercedes-Benz

  Zrównoważony rozwój w Mercedes-Benz.

  Zrównoważony rozwój w Mercedes-Benz.

  „Aby mieć pewność, że działania związane ze zrównoważonym rozwojem przyniosą istotny efekt, muszą być regularnie monitorowane i doskonalone zgodnie z najnowszymi osiągnięciami. Dlatego współpracujemy z naszymi interesariuszami przy formułowaniu kluczowych zagadnień i celów. Ramy międzynarodowe, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i dziesięć zasad UN Global Compact, stanowią fundamentalny przewodnik dla naszych działań w tym zakresie”.

  Renata Jungo Brüngger i Markus Schäfer Współprzewodniczący Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Grupy

   

  Dla nas zrównoważony rozwój oznacza trwałe tworzenie wartości dla wszystkich grup interesariuszy: dla klientów, pracowników i inwestorów, a także dla naszych partnerów biznesowych i całego społeczeństwa. Odpowiedzialność ekonomiczna, środowiskowa i społeczna idą w parze — w całym łańcuchu wartości. Aby osiągnąć długofalowy sukces, musimy wywiązać się z tej odpowiedzialności.